D’Lëtzebuerger Verben


Zenter fir dʼLëtzebuerger Sprooch a SCRIPT
DʼLëtzebuerger Verben
ISBN 978-99959-1-205-5, 256 Säiten, 18 Euro

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 

Infinitiv Present
3. Pers. Sg.
Imparfait
3. Pers. Sg.
Einfache Conditionnel
3. Pers. Sg.
Passé composé
3. Pers. Sg.
Mustertabell
A
abalsaméieren balsaméiert an - - huet abalsaméiert T56, probéieren
abandonéieren abandonéiert - - huet abandonéiert T56, probéieren
abannen bënnt an - - huet agebonnen / agebonn T23, fannen
abauen baut an - - huet agebaut T10, abauen
abdiquéieren abdiquéiert - - huet abdiquéiert T56, probéieren
abeezen beezt an - - huet agebeezt T67, sëtzen
abegräifen begräift an - - huet abegraff T61, schaffen
abehalen behält an - behéil an huet abehalen / abehal T32, halen
abéien béit an - - ass agebéit T41, knaen
abéissen béisst an - - huet agebéisst T48, liesen
aberuffen berifft an - - huet aberuff T59, ruffen
abetonéieren betonéiert an - - huet abetonéiert T56, probéieren
abezéien bezitt an - - huet abezunn T82, zéien
abezuelen bezilt an - - huet abezuelt T13, bezuelen
abiergeren biergert (sech) an - - huet (sech) agebiergert T61, schaffen
abilden bilt an - - huet agebilt T45, leeden
abiméieren abiméiert - - huet abiméiert T56, probéieren
abitzen bitzt an - - huet agebitzt / agebutt T67, sëtzen
ablenden blent an - - huet ageblent T45, leeden
ablennen blennt an - - huet ageblennt T61, schaffen
abonéieren abonéiert (sech) - - huet (sech) abonéiert T56, probéieren
abordéieren abordéiert - - huet abordéiert T56, probéieren
abréngen bréngt an - - huet abruecht T61, schaffen
abrennen brennt an - - huet agebrannt T61, schaffen
abriechen brécht an - - huet agebrach / ass agebrach T71, stiechen
abrocken brockt an - - huet agebrockt T61, schaffen
absolvéieren absolvéiert - - huet absolvéiert T56, probéieren
absorbéieren absorbéiert - - huet absorbéiert T56, probéieren
abstrahéieren abstrahéiert - - huet abstrahéiert T56, probéieren
abuddelen buddelt an - - huet agebuddelt T61, schaffen
abuséieren abuséiert - - huet abuséiert T56, probéieren
accabléieren accabléiert - - huet accabléiert T56, probéieren
accaparéieren accaparéiert - - huet accaparéiert T56, probéieren
acceleréieren acceleréiert - - huet acceleréiert T56, probéieren
accentuéieren accentuéiert (sech) - - huet (sech) accentuéiert T56, probéieren
acceptéieren acceptéiert - - huet acceptéiert T56, probéieren
acclaméieren acclaméiert - - huet acclaméiert T56, probéieren
accomodéieren accomodéiert - - huet accomodéiert T56, probéieren
accompagnéieren accompagnéiert - - huet accompagnéiert T56, probéieren
accordéieren accordéiert - - huet accordéiert T56, probéieren
accouchéieren accouchéiert - - huet accouchéiert T56, probéieren
accumuléieren accumuléiert - - huet accumuléiert T56, probéieren
accuséieren accuséiert - - huet accuséiert T56, probéieren
acquittéieren acquittéiert - - huet acquittéiert T56, probéieren
acrèmen crèmt an - - huet agecrèmt T61, schaffen
adaptéieren adaptéiert (sech) - - huet (sech) adaptéiert T56, probéieren
addéieren addéiert - - huet addéiert T56, probéieren
adden add - - huet geadd T11, adden
adheréieren adheréiert - - huet adheréiert T56, probéieren
administréieren administréiert - - huet administréiert T56, probéieren
adoptéieren adoptéiert - - huet adoptéiert T56, probéieren
adresséieren adresséiert (sech) - - huet (sech) adresséiert T56, probéieren
äerden äert - - huet geäert T45, leeden
afalen fält an foul an féil an ass agefall T32, halen
afänken fänkt an - - huet agefaangen / agefaang T61, schaffen
afannen, sech fënnt sech an - - huet sech afonnt T23, fannen
sech afannen fënnt sech an - - huet sech afonnt T23, fannen
aféieren féiert an - - huet ageféiert / agefouert T56, probéieren
afëllen fëllt an - - huet agefëllt T61, schaffen
afen aaft - - huet geaaft T52, molen
afetten fett an - - huet agefett T40, kaschten
affectéieren affectéiert - - huet affectéiert T56, probéieren
affektéieren affektéiert - - huet affektéiert T56, probéieren
afferen affert - - huet geaffert T61, schaffen
affichéieren affichéiert - - huet affichéiert T56, probéieren
affiliéieren, sech affiliéiert sech - - huet sech affiliéiert T56, probéieren
sech affiliéieren affiliéiert sech - - huet sech affiliéiert T56, probéieren
affinéieren affinéiert - - huet affinéiert T56, probéieren
affirméieren affirméiert - - huet affirméiert T56, probéieren
afierwen fierft an - - huet agefierft T66, schreiwen
afléien flitt an - - huet ageflunn T82, zéien
afléissen fléisst an - - ass agefloss T48, liesen
afréieren fréiert an - - huet agefruer T56, probéieren
afriessen, sech frësst sech an - fréiss sech an huet sech agefriess T37, iessen
sech afriessen frësst sech an - fréiss sech an huet sech agefriess T37, iessen
afuerderen fuerdert an - - huet agefuerdert T61, schaffen
afügen füügt an - - huet agefüügt T52, molen
ageheien geheit / gehäit an - - huet ageheit / agehäit T26, geheien
agéieren agéiert - - huet agéiert T56, probéieren
agencéieren agencéiert - - huet agencéiert T56, probéieren
agesinn gesäit an gesouch an geséich an huet agesinn T28, gesinn
agestoen gesteet an gestoung an gestéing an huet agestanen / agestan T72, stoen
aggravéieren aggravéiert - - huet aggravéiert T56, probéieren
aggresséieren aggresséiert - - huet aggresséiert T56, probéieren
aginn gëtt an gouf an géif an huet aginn T3, ginn
aglidderen gliddert an - - huet agegliddert T61, schaffen
agoen geet an goung an géing an ass agaangen / agaang T29, goen
agoniséieren agoniséiert - - huet agoniséiert T56, probéieren
agraféieren agraféiert - - huet agraféiert T56, probéieren
agräifen gräift an - - huet agegraff T61, schaffen
agreéieren agreéiert - - huet agreéiert T56, probéieren
agrenzen grenzt an - - huet agegrenzt T67, sëtzen
agruewen grueft / grieft (sech) an - - huet (sech) agegruewen T30, gruewen
ajustéieren ajustéiert - - huet ajustéiert T56, probéieren
akachen kacht an - - huet agekacht T61, schaffen
akafen keeft an - - huet akaaft / akaf T44, lafen
akalkuléieren kalkuléiert an - - huet akalkuléiert T56, probéieren
akasséieren kasséiert an - - huet akasséiert T56, probéieren
akelleren kellert an - - huet agekellert T61, schaffen
akeren akert - - huet geakert T61, schaffen
akesselen kesselt an - - huet agekesselt T61, schaffen
akklimatiséieren akklimatiséiert (sech) - - huet (sech) akklimatiséiert T56, probéieren
akkreditéieren akkreditéiert - - huet akkreditéiert T56, probéieren
aklappen klappt (sech) an - - huet (sech) ageklappt T61, schaffen
aklasséieren klasséiert an - - huet aklasséiert T56, probéieren
akleeden kleet an - - huet agekleet T45, leeden
aklemmen klemmt an - - huet ageklemmt T61, schaffen
akloen klot an - - huet ageklot T41, knaen
aknuppen knuppt an - - ass ageknuppt T61, schaffen
akrämpen krämpt (sech) an - - huet (sech) agekrämpt T61, schaffen
akreesen kreest an - - huet agekreest T48, liesen
aktivéieren aktivéiert - - huet aktivéiert T56, probéieren
aktualiséieren aktualiséiert - - huet aktualiséiert T56, probéieren
akzeptéieren akzeptéiert - - huet akzeptéiert T56, probéieren
alafen leeft an - - ass agelaf T44, lafen
alarméieren alarméiert - - huet alarméiert T56, probéieren
alauden laut an - - huet agelaut T45, leeden
aleeden leet an - - huet ageleet T45, leeden
aleeën leet (sech) an - - huet (sech) ageluecht T46, leeën
aléisen léist an - - huet ageléist T48, liesen
alenken lenkt an - - huet agelenkt T61, schaffen
alertéieren alertéiert - - huet alertéiert T56, probéieren
aliesen liest (sech) an - - huet (sech) agelies T48, liesen
aliewen, sech lieft sech an - - huet sech agelieft T66, schreiwen
sech aliewen lieft sech an - - huet sech agelieft T66, schreiwen
alignéieren alignéiert - - huet alignéiert T56, probéieren
aliichten liicht an - - huet ageliicht T40, kaschten
allongéieren allongéiert - - huet allongéiert T56, probéieren
aloggen loggt an - - huet ageloggt T61, schaffen
aloossen léisst (sech) an - léiss (sech) an huet (sech) agelooss T50, loossen
alphabetiséieren alphabetiséiert - - huet alphabetiséiert T56, probéieren
alteren altert - - huet gealtert / ass gealtert T61, schaffen
alternéieren alternéiert - - huet alternéiert T56, probéieren
alueden luet an - - huet agelueden T45, leeden
amaachen mécht an mouch an méich an huet agemaach / agemaacht T51, maachen
amarschéieren marschéiert an - - ass amarschéiert T56, probéieren
amaueren mauert an - - huet agemauert T61, schaffen
amenagéieren amenagéiert - - huet amenagéiert T56, probéieren
amendéieren amendéiert - - huet amendéiert T56, probéieren
amëschen, sech mëscht sech an - - huet sech agemëscht T61, schaffen
sech amëschen mëscht sech an - - huet sech agemëscht T61, schaffen
ameséieren ameséiert (sech) - - huet (sech) ameséiert T56, probéieren
amortiséieren amortiséiert - - huet amortiséiert T56, probéieren
amputéieren amputéiert - - huet amputéiert T56, probéieren
amuséieren amuséiert (sech) - - huet (sech) amuséiert T56, probéieren
analyséieren analyséiert - - huet analyséiert T56, probéieren
an- an ausgoen geet an an aus goung an an aus géing an an aus ass an- an ausgaangen / an- an ausgaang T29, goen
anäscheren äschert an - - huet ageäschert T61, schaffen
anchecken checkt an - - huet agecheckt T61, schaffen
andämmen dämmt an - - huet agedämmt T61, schaffen
andauchen daucht an - - ass agedaucht T61, schaffen
andecken deckt an - - huet agedeckt T61, schaffen
andeelen deelt an - - huet agedeelt T61, schaffen
andréchnen dréchent an - - ass agedréchent T21, dréchnen
andrécken dréckt an - - huet agedréckt T61, schaffen
andréien dréit an - - huet agedréit T41, knaen
andréinen dréint an - - huet agedréint T61, schaffen
andreiwen dreift an - - huet agedriwwen T66, schreiwen
andréngen dréngt an - - ass agedrongen / agedrong T61, schaffen
androen dréit an - - huet agedroen T63, schloen
änelen änelt - - huet geänelt T61, schaffen
anen aant - - huet geaant T52, molen
anenanergräifen gräift anenaner - - huet anenanergegraff T61, schaffen
anenanerknuppen knuppt anenaner - - ass anenanergeknuppt T61, schaffen
anenanerlafen leeft anenaner - - ass anenanergelaf T44, lafen
anenanerrennen rennt anenaner - - ass anenanergerannt T61, schaffen
aneneegräifen gräift aneneen - - huet aneneegegraff T61, schaffen
aneneeknuppen knuppt aneneen - - ass aneneegeknuppt T61, schaffen
aneneelafen leeft aneneen - - ass aneneegelaf T44, lafen
aneneerennen rennt aneneen - - ass aneneegerannt T61, schaffen
anengen engt an - - huet ageengt T61, schaffen
anhaen heet an - - huet agehaen T31, haen
anhalen hält an houl an héil an huet agehalen / agehal T32, halen
anhänken hänkt an houng an héing an huet agehaangen / agehaang T33, hänken
anhuelen hëlt an - héil an huet ageholl T36, huelen
animéieren animéiert - - huet animéiert T56, probéieren
annäipen näipt an - - ass agenäipt T61, schaffen
annektéieren annektéiert - - huet annektéiert T56, probéieren
änneren ännert (sech) - - huet (sech) geännert T61, schaffen
annexéieren annexéiert - - huet annexéiert T56, probéieren
annoncéieren annoncéiert - - huet annoncéiert T56, probéieren
annuléieren annuléiert - - huet annuléiert T56, probéieren
anootmen otemt an - - huet ageotemt T53, ootmen
antippen tippt an - - huet agetippt T61, schaffen
antompen tompt an - - ass agetompt T61, schaffen
antreffen trëfft an - - ass agetraff T75, treffen
antrëppelen trëppelt an - - huet agetrëppelt T61, schaffen
antrieden trëtt an - - ass agetrueden / agetratt / huet agetrueden / agetratt T76, trieden
antriichteren triichtert an - - huet agetriichtert T61, schaffen
antroteren trotert an - - huet agetrotert T61, schaffen
äntweren äntwert - - huet geäntwert T61, schaffen
anüben üübt an - - huet ageüübt T52, molen
anuerdnen uerdent an - - huet ageuerdent T21, dréchnen
anzeechnen zeechent an - - huet agezeechent T21, dréchnen
anzéien zitt an - - huet agezunn / ass agezunn T82, zéien
anzementéieren zementéiert an - - huet anzementéiert T56, probéieren
apaken paakt / péckt / peekt (sech) an - - huet (sech) agepaakt / agepak T55, paken
aparken parkt an - - huet ageparkt T61, schaffen
apassen passt an - - huet agepasst T48, liesen
apechen pecht an - - huet agepecht T61, schaffen
apendelen, sech pendelt sech an - - huet sech agependelt T61, schaffen
sech apendelen pendelt sech an - - huet sech agependelt T61, schaffen
apennen pennt an - - ass agepennt T61, schaffen
apinselen pinselt an - - huet agepinselt T61, schaffen
aplangen plangt an - - huet ageplangt T61, schaffen
aplanzen planzt an - - huet ageplanzt T67, sëtzen
aplënneren plënnert an - - ass ageplënnert T61, schaffen
appelléieren appelléiert - - huet appelléiert T56, probéieren
apperen appert - - huet geappert T61, schaffen
applaudéieren applaudéiert - - huet applaudéiert T56, probéieren
applizéieren applizéiert - - huet applizéiert T56, probéieren
appreciéieren appreciéiert - - huet appreciéiert T56, probéieren
approuvéieren approuvéiert - - huet approuvéiert T56, probéieren
approvisionéieren approvisionéiert - - huet approvisionéiert T56, probéieren
aprägen präägt an - - huet agepräägt T52, molen
aprogramméieren programméiert an - - huet aprogramméiert T56, probéieren
aquartéieren quartéiert an - - huet aquartéiert T56, probéieren
aräissen räisst an - - huet agerass / ass agerass T48, liesen
araumen raumt an - - huet ageraumt T61, schaffen
arbitréieren arbitréiert - - huet arbitréiert T56, probéieren
archivéieren archivéiert - - huet archivéiert T56, probéieren
arechnen rechent an - - huet agerechent T21, dréchnen
areechen reecht an - - huet agereecht T61, schaffen
areesen reest an - - ass agereest T48, liesen
areiden reit an - - huet ageridden T45, leeden
areien, sech reit sech an - - huet sech agereit T41, knaen
sech areien reit sech an - - huet sech agereit T41, knaen
areiwen reift an - - huet ageriwwen T66, schreiwen
arenken renkt an - - huet agerenkt T61, schaffen
arennen rennt an - - huet agerannt / ass agerannt T61, schaffen
arëtzen rëtzt an - - huet agerëtzt T67, sëtzen
argumentéieren argumentéiert - - huet argumentéiert T56, probéieren
arieden riet an - - huet ageriet T45, leeden
ariichten riicht (sech) an - - huet (sech) ageriicht T40, kaschten
aritzen ritzt an - - huet ageritzt T67, sëtzen
arnaquéieren arnaquéiert - - huet arnaquéiert T56, probéieren
arodéieren arodéiert - - huet arodéiert T56, probéieren
aromatiséieren aromatiséiert - - huet aromatiséiert T56, probéieren
arrangéieren arrangéiert (sech) - - huet (sech) arrangéiert T56, probéieren
artikuléieren artikuléiert - - huet artikuléiert T56, probéieren
arummen rummt an - - huet agerummt T61, schaffen
asäckelen säckelt an - - huet agesäckelt T61, schaffen
asammelen sammelt an - - huet agesammelt T61, schaffen
asangen, sech séngt sech an - - huet sech agesongen / agesong T70, sprangen
sech asangen séngt sech an - - huet sech agesongen / agesong T70, sprangen
aschaffen, sech schafft sech an - - huet sech ageschafft T61, schaffen
sech aschaffen schafft sech an - - huet sech ageschafft T61, schaffen
aschalten schalt (sech) an - - huet (sech) ageschalt T40, kaschten
aschären schäert an - - huet ageschäert T22, erklären
aschätzen schätzt an - - huet ageschat T67, sëtzen
aschécken schéckt an - - huet ageschéckt T61, schaffen
aschëdden schëtt an - - huet ageschott T62, schëdden
aschéissen schéisst (sech) an - - huet (sech) ageschoss T48, liesen
aschläichen, sech schläicht sech an - - huet sech ageschlach T61, schaffen
sech aschläichen schläicht sech an - - huet sech ageschlach T61, schaffen
aschléiferen schléifert an - - huet ageschléifert T61, schaffen
aschleisen schleist an - - huet ageschleist T48, liesen
aschléissen schléisst an - - huet ageschloss T48, liesen
aschloen schléit an - - huet ageschloen T63, schloen
aschlofen schléift an - - ass ageschlof T64, schlofen
aschmëlzen schmëlzt an - - huet ageschmolt T67, sëtzen
aschmieren schmiert an - - huet ageschmiert T61, schaffen
aschränken schränkt (sech) an - - huet (sech) ageschränkt T61, schaffen
aschrauwen schrauft an - - huet ageschrauft T66, schreiwen
aschreiwen schreift (sech) an - - huet (sech) ageschriwwen T66, schreiwen
aschüchteren schüchtert an - - huet ageschüchtert T61, schaffen
aseefen seeft an - - huet ageseeft T61, schaffen
asetzen setzt (sech) an - - huet (sech) agesat T67, sëtzen
asëtzen sëtzt an souz an séiz an huet agesiess T67, sëtzen
asickeren sickert an - - ass agesickert T61, schaffen
asolperen solpert an - - huet agesolpert T61, schaffen
aspanen spaant an - - huet agespaant T52, molen
aspären späert an - - huet agespaart T22, erklären
asphaltéieren asphaltéiert - - huet asphaltéiert T56, probéieren
aspillen spillt an - - huet agespillt T61, schaffen
asprangen spréngt an - - ass agesprongen / agesprong T70, sprangen
asprayen sprayt an - - huet agesprayt T41, knaen
asprëtzen sprëtzt an - - huet agesprëtzt T67, sëtzen
assainéieren assainéiert - - huet assainéiert T56, probéieren
assembléieren assembléiert - - huet assembléiert T56, probéieren
assermentéieren assermentéiert - - huet assermentéiert T56, probéieren
assimiléieren assimiléiert - - huet assimiléiert T56, probéieren
assistéieren assistéiert - - huet assistéiert T56, probéieren
associéieren associéiert (sech) - - huet (sech) associéiert T56, probéieren
assortéieren assortéiert - - huet assortéiert T56, probéieren
assuméieren assuméiert - - huet assuméiert T56, probéieren
assuréieren assuréiert - - huet assuréiert T56, probéieren
astanzen stanzt an - - huet agestanzt T67, sëtzen
asteigen steigt an - - ass agestigen T61, schaffen
astellen stellt (sech) an - - huet (sech) agestallt T61, schaffen
astëmmen stëmmt an - - huet agestëmmt T61, schaffen
astiechen stécht an stouch an stéich an huet agestach T71, stiechen
astoen steet an stoung an stéing an ass agestanen / agestan T72, stoen
astoussen stéisst an - stéiss an huet agestouss T73, stoussen
astudéieren studéiert an - - huet astudéiert T56, probéieren
astufen stuuft an - - huet agestuuft T52, molen
attachéieren attachéiert (sech) - - huet (sech) attachéiert T56, probéieren
attackéieren attackéiert - - huet attackéiert T56, probéieren
attestéieren attestéiert - - huet attestéiert T56, probéieren
attribuéieren attribuéiert - - huet attribuéiert T56, probéieren
ausaarten aart aus - - ass ausgeaart T40, kaschten
ausbaggeren baggert aus - - huet ausgebaggert T61, schaffen
ausbäissen bäisst aus - - huet ausgebass T48, liesen
ausbauen baut aus - - huet ausgebaut T41, knaen
ausbeenen beent aus - - huet ausgebeent T61, schaffen
ausbehalen behält aus - behéil aus huet ausbehalen / ausbehal T32, halen
ausbesseren bessert aus - - huet ausgebessert T61, schaffen
ausbeuten beut aus - - huet ausgebeut T40, kaschten
ausbezuelen bezilt aus - - huet ausbezuelt T13, bezuelen
ausbiischten biischt aus - - huet ausgebiischt T40, kaschten
ausbilden bilt aus - - huet ausgebilt T45, leeden
ausbleiwen bleift aus blouf aus bléif aus ass ausbliwwen T15, bleiwen
ausblenden blent aus - - huet ausgeblent T45, leeden
ausblosen bléist aus - - huet ausgeblosen T16, blosen
ausbreeden breet (sech) aus - - huet (sech) ausgebreet T45, leeden
ausbréien bréit aus - - huet ausgebréit T41, knaen
ausbrennen brennt aus - - ass ausgebrannt T61, schaffen
ausbriechen brécht aus - - ass ausgebrach T71, stiechen
ausbuddelen buddelt aus - - huet ausgebuddelt T61, schaffen
auschecken checkt aus - - huet ausgecheckt T61, schaffen
ausdeelen deelt aus - - huet ausgedeelt T61, schaffen
ausdeenen deent (sech) aus - - huet (sech) ausgedeent T61, schaffen
ausdenken denkt aus duecht aus - huet ausgeduecht T19, denken
ausdinn deet aus doung aus déit / déing aus huet ausgedoen T20, doen
ausdiskutéieren diskutéiert aus - - huet ausdiskutéiert T56, probéieren
ausdoen deet aus doung aus déit / déing aus huet ausgedoen T20, doen
ausdréchnen dréchent aus - - huet ausgedréchent / ass ausgedréchent T21, dréchnen
ausdrécken dréckt (sech) aus - - huet (sech) ausgedréckt T61, schaffen
ausdreiwen dreift aus - - huet ausgedriwwen T66, schreiwen
ausdrénken drénkt aus - - huet ausgedronk T61, schaffen
ausdroen dréit aus - - huet ausgedroen T63, schloen
ausenanerfalen fält ausenaner foul ausenaner féil ausenaner ass ausenanergefall T32, halen
ausenanergoen geet ausenaner goung ausenaner géing ausenaner ass ausenanergaangen / ausenanergaang T29, goen
ausenanerhalen hält ausenaner houl ausenaner héil ausenaner huet ausenanergehalen / ausenanergehal T32, halen
ausenanerhuelen hëlt ausenaner - héil ausenaner huet ausenanergeholl T36, huelen
ausenanerschreiwen schreift ausenaner - - huet ausenanergeschriwwen T66, schreiwen
ausenanersetzen setzt (sech) ausenaner - - huet (sech) ausenanergesat T67, sëtzen
ausernanerfalen fält ausernaner foul ausernaner féil ausernaner ass ausernanergefall T32, halen
ausernanergoen geet ausernaner goung ausernaner géing ausernaner ass ausernanergaangen / ausernanergaang T29, goen
ausernanerhalen hält ausernaner houl ausernaner héil ausernaner huet ausernanergehalen / ausernanergehal T32, halen
ausernanerhuelen hëlt ausernaner - héil ausernaner huet ausernanergeholl T36, huelen
ausernanerschreiwen schreift ausernaner - - huet ausernanergeschriwwen T66, schreiwen
ausernanersetzen setzt (sech) ausernaner - - huet (sech) ausernanergesat T67, sëtzen
auserneefalen fält auserneen foul auserneen féil auserneen ass auserneegefall T32, halen
auserneegoen geet auserneen goung auserneen géing auserneen ass auserneegaangen / auserneegaang T29, goen
auserneenhalen hält auserneen houl auserneen héil auserneen huet auserneegehalen / auserneegehal T32, halen
auserneenhuelen hëlt auserneen - héil auserneen huet auserneegeholl T36, huelen
auserneeschreiwen schreift auserneen - - huet auserneegeschriwwen T66, schreiwen
auserneesetzen setzt (sech) auserneen - - huet (sech) auserneegesat T67, sëtzen
auserwielen erwielt aus - - huet auserwielt T61, schaffen
ausfalen fält aus foul aus féil aus ass ausgefall T32, halen
ausféieren féiert aus - - huet ausgefouert T56, probéieren
ausféieren féiert aus - - huet ausgeféiert / ausgefouert T56, probéieren
ausfëllen fëllt aus - - huet ausgefëllt T61, schaffen
ausfléien flitt aus - - ass ausgeflunn / huet ausgeflunn T82, zéien
ausflippen flippt aus - - ass ausgeflippt T61, schaffen
ausfouen fout aus - - huet ausgefout T41, knaen
ausfroen freet aus - - huet ausgefrot T24, froen
ausgesinn gesäit aus gesouch aus geséich aus huet ausgesinn T28, gesinn
ausginn gëtt (sech) aus gouf (sech) aus géif (sech) aus huet (sech) ausginn T3, ginn
ausgläichen gläicht (sech) aus - - huet (sech) ausgeglach T61, schaffen
ausgoen geet aus goung aus géing aus ass ausgaangen / ausgaang T29, goen
ausgrenzen grenzt aus - - huet ausgegrenzt T67, sëtzen
ausgruewen grueft / grieft aus - - huet ausgegruewen T30, gruewen
aushalen hält aus houl aus héil aus huet ausgehalen / ausgehal T32, halen
aushändegen händegt aus - - huet ausgehändegt T61, schaffen
aushandelen handelt aus - - huet ausgehandelt T61, schaffen
aushänken hänkt aus houng aus héing aus huet ausgehaangen / ausgehaang T33, hänken
ausheelen heelt aus - - huet ausgeheelt / ass ausgeheelt T61, schaffen
aushëllefen hëlleft aus - - huet ausgehollef T61, schaffen
aushielegen hielegt aus - - huet ausgehielegt T61, schaffen
aushiewelen hiewelt aus - - huet ausgehiewelt T61, schaffen
aushiewen hieft aus - - huet ausgehuewen T66, schreiwen
aushillegen hillegt aus - - huet ausgehillegt T61, schaffen
aushuelen hëlt aus - héil aus huet ausgeholl T36, huelen
aushunn huet aus hat aus hätt aus huet ausgehat T1, hunn
auskennen, sech kennt sech aus - - huet sech auskannt T61, schaffen
sech auskennen kennt sech aus - - huet sech auskannt T61, schaffen
ausklameren klamert aus - - huet ausgeklamert T61, schaffen
ausklammeren klammert aus - - huet ausgeklammert T61, schaffen
ausklappen klappt aus - - huet ausgeklappt T61, schaffen
ausklénken klénkt aus - - huet ausgeklénkt T61, schaffen
ausknipsen knipst aus - - huet ausgeknipst T48, liesen
auskommen kënnt aus koum aus kéim aus ass auskomm T42, kommen
auskräischen, sech kräischt sech aus - - huet sech ausgekrasch T61, schaffen
sech auskräischen kräischt sech aus - - huet sech ausgekrasch T61, schaffen
auskrämpen krämpt aus - - huet ausgekrämpt T61, schaffen
auskrazen kraazt aus - - huet ausgekraazt T43, krazen
auskucken kuckt aus - - huet ausgekuckt T61, schaffen
auskuppelen kuppelt aus - - huet ausgekuppelt T61, schaffen
auskuréieren kuréiert aus - - huet auskuréiert T56, probéieren
auslaachen laacht aus - - huet ausgelaacht T61, schaffen
auslaaschten laascht aus - - huet ausgelaascht T40, kaschten
auslaatschen laatscht aus - - huet ausgelaatscht T61, schaffen
auslafen leeft aus - - ass ausgelaf T44, lafen
ausläffelen läffelt aus - - huet ausgeläffelt T61, schaffen
ausleeën leet aus - - huet ausgeluecht T46, leeën
ausléinen léint aus - - huet ausgeléint T61, schaffen
ausléisen léist aus - - huet ausgeléist T48, liesen
ausliewen lieft (sech) aus - - huet (sech) ausgelieft T66, schreiwen
ausliwweren liwwert aus - - huet ausgeliwwert T61, schaffen
ausloggen loggt aus - - huet ausgeloggt T61, schaffen
ausloossen léisst (sech) aus - léiss (sech) aus huet (sech) ausgelooss T50, loossen
auslousen loust aus - - huet ausgeloust T48, liesen
auslueden luet aus - - huet ausgelueden T45, leeden
ausmaachen mécht aus mouch aus méich aus huet ausgemaach / ausgemaacht T51, maachen
ausmäerzen mäerzt aus - - huet ausgemäerzt T67, sëtzen
ausmiessen miesst aus - - huet ausgemiess T48, liesen
ausmolen moolt aus - - huet ausgemoolt T52, molen
ausmoossen moosst aus - - huet ausgemooss T48, liesen
ausnotzen notzt aus - - huet ausgenotzt T67, sëtzen
ausootmen otemt aus - - huet ausgeotemt T53, ootmen
auspäifen päift aus - - huet ausgepaff T61, schaffen
auspaken paakt / péckt / peekt aus - - huet ausgepaakt / ausgepak T55, paken
auspolsteren polstert aus - - huet ausgepolstert T61, schaffen
auspompelen pompelt aus - - huet ausgepompelt T61, schaffen
ausposaunen posaunt aus - - huet ausposaunt T61, schaffen
auspressen presst aus - - huet ausgepresst T48, liesen
ausprobéieren probéiert aus - - huet ausprobéiert T56, probéieren
ausquëtschen quëtscht aus - - huet ausgequëtscht T61, schaffen
ausquetschen quetscht aus - - huet ausgequetscht T61, schaffen
ausradéieren radéiert aus - - huet ausradéiert T56, probéieren
ausraiberen raibert aus - - huet ausgeraibert T61, schaffen
ausrangéieren rangéiert aus - - huet ausrangéiert T56, probéieren
ausrappen rappt aus - - huet ausgerappt T61, schaffen
ausraumen raumt aus - - huet ausgeraumt T61, schaffen
ausrechnen rechent aus - - huet ausgerechent T21, dréchnen
ausreesen reest aus - - ass ausgereest T48, liesen
ausrenken renkt aus - - huet ausgerenkt T61, schaffen
ausrëselen rëselt aus - - huet ausgerëselt T61, schaffen
ausrëtschen rëtscht aus - - ass ausgerëtscht T61, schaffen
ausrieden riet aus - - huet ausgeriet T45, leeden
ausriichten riicht aus - - huet ausgeriicht T40, kaschten
ausrouen, sech rout sech aus - - huet sech ausgerout T41, knaen
sech ausrouen rout sech aus - - huet sech ausgerout T41, knaen
ausruffen rifft aus - - huet ausgeruff T59, ruffen
ausrullen rullt aus - - huet ausgerullt T61, schaffen
ausrüsten rüst aus - - huet ausgerüst T40, kaschten
ausrutschen rutscht aus - - ass ausgerutscht T61, schaffen
ausschaben schaabt aus - - huet ausgeschaabt T52, molen
ausschaffen schafft aus - - huet ausgeschafft T61, schaffen
ausschalten schalt aus - - huet ausgeschalt T40, kaschten
ausschëdden schëtt aus - - huet ausgeschott T62, schëdden
ausscheeden scheet aus - - huet ausgescheet / ass ausgescheet T45, leeden
ausschéissen schéisst aus - - huet ausgeschoss T48, liesen
ausschléissen schléisst aus - - huet ausgeschloss T48, liesen
ausschloen schléit aus - - huet ausgeschloen T63, schloen
ausschlofen schléift (sech) aus - - huet (sech) ausgeschlof T64, schlofen
ausschneiden schneit aus - - huet ausgeschnidden T45, leeden
ausschreiwen schreift aus - - huet ausgeschriwwen T66, schreiwen
ausschwäifen schwäift aus - - ass ausgeschwäift T61, schaffen
ausschwätzen schwätzt (sech) aus - - huet (sech) ausgeschwat T67, sëtzen
ausschwenken schwenkt aus - - huet ausgeschwenkt T61, schaffen
aussënneren sënnert aus - - huet ausgesënnert T61, schaffen
äusseren äussert (sech) - - huet (sech) geäussert T61, schaffen
aussetzen setzt aus - - huet ausgesat T67, sëtzen
aussichen sicht aus - - huet ausgesicht T61, schaffen
aussoen seet aus sot aus - huet ausgesot T69, soen
aussortéieren sortéiert aus - - huet aussortéiert T56, probéieren
ausspanen spaant aus - - huet ausgespaant T52, molen
ausspären späert (sech) aus - - huet (sech) ausgespaart T22, erklären
ausspillen spillt aus - - huet ausgespillt T61, schaffen
ausspionéieren spionéiert aus - - huet ausspionéiert T56, probéieren
ausspreeden spreet aus - - huet ausgespreet T45, leeden
ausspreeën spreet aus - - huet ausgespreet T46, leeën
ausspullen spullt aus - - huet ausgespullt T61, schaffen
ausstafféieren stafféiert aus - - huet ausstafféiert T56, probéieren
ausstellen stellt aus - - huet ausgestallt T61, schaffen
ausstiechen stécht aus stouch aus stéich aus huet ausgestach T71, stiechen
ausstierwen stierft aus - - ass ausgestuerwen T66, schreiwen
ausstoen steet aus stoung aus stéing aus huet ausgestanen / ausgestan T72, stoen
ausstoussen stéisst aus - stéiss aus huet ausgestouss T73, stoussen
aussträichen sträicht aus - - huet ausgestrach T61, schaffen
ausstralen straalt aus - - huet ausgestraalt T52, molen
ausstrecken streckt (sech) aus - - huet (sech) ausgestreckt T61, schaffen
aussuckelen suckelt aus - - huet ausgesuckelt T61, schaffen
austauschen tauscht aus - - huet ausgetosch T61, schaffen
austippen tippt aus - - huet ausgetippt T61, schaffen
austoben, sech toobt sech aus - - huet sech ausgetoobt T52, molen
sech austoben toobt sech aus - - huet sech ausgetoobt T52, molen
austricksen trickst aus - - huet ausgetrickst T48, liesen
austrieden trëtt aus - - ass ausgetrueden / ausgetratt / huet ausgetrueden / ausgetratt T76, trieden
ausüben üübt aus - - huet ausgeüübt T52, molen
ausuferen ufert aus - - ass ausgeufert T61, schaffen
ausverkafen verkeeft aus - - huet ausverkaaft / ausverkaf T44, lafen
auswäerten wäert aus - - huet ausgewäert T40, kaschten
auswäichen wäicht aus - - ass ausgewäicht / ausgewach T61, schaffen
auswanderen wandert aus - - ass ausgewandert T61, schaffen
auswäschen wäscht aus - - huet ausgewäsch T61, schaffen
ausweiden weit aus - - huet ausgeweit T45, leeden
ausweisen weist (sech) aus - - huet (sech) ausgewisen T48, liesen
auswerfen wërft / werft aus - - huet ausgeworf T78, werfen
auswëschen wëscht aus - - huet ausgewëscht T61, schaffen
auswielen wielt aus - - huet ausgewielt T61, schaffen
auswierken, sech wierkt sech aus - - huet sech ausgewierkt T61, schaffen
sech auswierken wierkt sech aus - - huet sech ausgewierkt T61, schaffen
auswiesselen wiesselt aus - - huet ausgewiesselt T61, schaffen
auszeechnen zeechent (sech) aus - - huet (sech) ausgezeechent T21, dréchnen
auszielen zielt aus - - huet ausgezielt T61, schaffen
auszortéieren zortéiert aus - - huet auszortéiert T56, probéieren
automatiséieren automatiséiert - - huet automatiséiert T56, probéieren
autoriséieren autoriséiert - - huet autoriséiert T56, probéieren
avancéieren avancéiert - - ass avancéiert T56, probéieren
avantagéieren avantagéiert - - huet avantagéiert T56, probéieren
avertéieren avertéiert - - huet avertéiert T56, probéieren
aviséieren aviséiert - - huet aviséiert T56, probéieren
avortéieren avortéiert - - huet avortéiert T56, probéieren
awanderen wandert an - - ass agewandert T61, schaffen
awéckelen wéckelt an - - huet agewéckelt T61, schaffen
aweechen weecht an - - huet ageweecht T61, schaffen
aweien weit an - - huet ageweit T41, knaen
awerfen wërft / werft an - - huet ageworf T78, werfen
awierken wierkt an - - huet agewierkt T61, schaffen
awiesselen wiesselt an - - huet agewiesselt T61, schaffen
awuessen wiisst an - - ass agewuess T81, wuessen
axéieren axéiert - - huet axéiert T56, probéieren
B
baangen baangt - - huet gebaangt T61, schaffen
baatschen baatscht - - huet gebaatscht T61, schaffen
babbelen babbelt - - huet gebabbelt T61, schaffen
backuppen backuppt - - huet gebackuppt T61, schaffen
bâcléieren bâcléiert - - huet bâcléiert T56, probéieren
badgen badget - - huet gebadget / gebadged T49, liken
baffen bafft - - huet gebafft T61, schaffen
bagatelliséieren bagatelliséiert - - huet bagatelliséiert T56, probéieren
baggeren baggert - - huet gebaggert T61, schaffen
bäibauen baut bäi - - huet bäigebaut T41, knaen
bäibehalen behält bäi - behéil bäi huet bäibehalen / bäibehal T32, halen
bäibréngen bréngt bäi - - huet bäibruecht T61, schaffen
bäidrécken dréckt bäi - - huet bäigedréckt T61, schaffen
bäidréien dréit bäi - - huet bäigedréit T41, knaen
bäidréinen dréint bäi - - huet bäigedréint T61, schaffen
bäidroen dréit bäi - - huet bäigedroen T63, schloen
bäifalen fält bäi foul bäi féil bäi ass bäigefall T32, halen
bäifueren fiert bäi - - ass bäigefuer T25, fueren
bäifügen füügt bäi - - huet bäigefüügt T52, molen
bäiginn gëtt bäi gouf bäi géif bäi huet bäiginn T3, ginn
bäigoen geet bäi goung bäi géing bäi ass bäigaangen / bäigaang T29, goen
bäihalen hält bäi houl bäi héil bäi huet bäigehalen / bäigehal T32, halen
bäihuelen hëlt bäi - héil bäi huet bäigeholl T36, huelen
bäikéieren kéiert bäi - - huet bäigekéiert T56, probéieren
bäikommen kënnt bäi koum bäi kéim bäi ass bäikomm T42, kommen
bäikréien kritt bäi krut bäi krit / kréich bäi huet bäikritt T4, kréien
bäilafen leeft bäi - - ass bäigelaf T44, lafen
bäileeën leet bäi - - huet bäigeluecht T46, leeën
bäiléieren léiert bäi - - huet bäigeléiert T56, probéieren
bäimaachen mécht (sech) bäi mouch (sech) bäi méich (sech) bäi huet (sech) bäigemaach / bäigemaacht T51, maachen
bäimëschen mëscht bäi - - huet bäigemëscht T61, schaffen
bäischmieren, sech schmiert sech bäi - - huet sech bäigeschmiert T61, schaffen
sech bäischmieren schmiert sech bäi - - huet sech bäigeschmiert T61, schaffen
bäisetzen setzt bäi - - huet bäigesat T67, sëtzen
bäissen bäisst (sech) - - huet (sech) gebass T48, liesen
bäisteieren steiert bäi - - huet bäigesteiert T61, schaffen
bäistoen steet bäi stoung bäi stéing bäi huet bäigestanen / bäigestan T72, stoen
bäitrieden trëtt bäi - - ass bäigetrueden / bäigetratt T76, trieden
bäizéien zitt bäi - - huet bäigezunn / ass bäigezunn T82, zéien
baken baakt / béckt / beekt - - huet gebak T55, paken
balancéieren balancéiert - - huet balancéiert / ass balancéiert T56, probéieren
balleren ballert - - huet geballert T61, schaffen
balucken baluckt - - huet baluckt T61, schaffen
bampelen bampelt - - huet gebampelt T61, schaffen
banaliséieren banaliséiert - - huet banaliséiert T56, probéieren
bändegen bändegt - - huet gebändegt T61, schaffen
bännegen bännegt - - huet gebännegt T61, schaffen
bannen bënnt (sech) - - huet (sech) gebonnen / gebonn T23, fannen
baschten bascht - - ass gebascht / huet sech gebascht T40, kaschten
baséieren baséiert (sech) - - huet (sech) baséiert T56, probéieren
bastelen bastelt - - huet gebastelt T61, schaffen
bauen baut - - huet gebaut T41, knaen
baupsen baupst - - huet gebaupst T48, liesen
beaarbechten beaarbecht - - huet beaarbecht T40, kaschten
beafen beaaft - - huet beaaft T52, molen
beaflossen beaflosst - - huet beaflosst T48, liesen
beamen beamt - - huet gebeamt T61, schaffen
beandrocken beandrockt - - huet beandrockt T61, schaffen
beanträchtegen beanträchtegt - - huet beanträchtegt T61, schaffen
beäntweren beäntwert - - huet beäntwert T61, schaffen
becheren bechert - - huet gebechert T61, schaffen
béchsen béchst - - huet gebéchst T48, liesen
bécken béckt (sech) - - huet (sech) gebéckt T61, schaffen
bedalen bedaalt - - huet bedaalt T52, molen
bedanken, sech bedankt sech - - huet sech bedankt T61, schaffen
sech bedanken bedankt sech - - huet sech bedankt T61, schaffen
bedaueren bedauert - - huet bedauert T61, schaffen
bedecken bedeckt - - huet bedeckt T61, schaffen
bedeelegen bedeelegt (sech) - - huet (sech) bedeelegt T61, schaffen
bedeiten bedeit - - huet bedeit T40, kaschten
bedenken bedenkt (sech) - - huet (sech) beduecht T61, schaffen
bedrécken bedréckt - - huet bedréckt T61, schaffen
bedrecksen bedreckst - - huet bedreckst T48, liesen
bedreeën bedreet - - huet bedreet T46, leeën
bedréien bedréit - - huet bedrunn T41, knaen
bedreiwen bedreift - - huet bedriwwen T66, schreiwen
bedroen bedrot - - huet bedrot T41, knaen
beducksen beduckst - - huet beduckst T48, liesen
bedupsen bedupst - - huet bedupst T48, liesen
beemen beemt - - ass gebeemt T61, schaffen
beetschen beetscht - - huet gebeetscht T61, schaffen
beezen beezt - - huet gebeezt T67, sëtzen
befaassen befaasst (sech) - - huet (sech) befaasst T48, liesen
befäegen befäegt - - huet befäegt T61, schaffen
befalen befält befoul beféil huet befall T32, halen
befeelen befeelt - - huet befuel T61, schaffen
befestegen befestegt - - huet befestegt T61, schaffen
befollegen befollegt - - huet befollegt T61, schaffen
befreien befreit - - huet befreit T41, knaen
befriddegen befriddegt - - huet befriddegt T61, schaffen
befroen befreet - - huet befrot T24, froen
befruchten befrucht - - huet befrucht T40, kaschten
begaachelen begaachelt - - huet begaachelt T61, schaffen
begannen, sech begannt sech - - huet sech begannt T61, schaffen
sech begannen begannt sech - - huet sech begannt T61, schaffen
begeeschteren begeeschtert (sech) - - huet (sech) begeeschtert T61, schaffen
begéinen begéint - - ass begéint / huet begéint T61, schaffen
begéissen begéisst - - huet begoss T48, liesen
begieren begiert - - huet begiert T61, schaffen
beginn, sech begëtt sech begouf sech begéif sech huet sech beginn T3, ginn
sech beginn begëtt sech begouf sech begéif sech huet sech beginn T3, ginn
begladderen begladdert - - huet begladdert T61, schaffen
begläichen begläicht - - huet beglach T61, schaffen
beglaubegen beglaubegt - - huet beglaubegt T61, schaffen
begleeden begleet - - huet begleet T45, leeden
begnodegen begnodegt - - huet begnodegt T61, schaffen
begoen begeet begoung begéing huet begaangen / begaang T29, goen
begräifen begräift - - huet begraff T61, schaffen
begrapschen begrapscht - - huet begrapscht T61, schaffen
begréissen begréisst - - huet begréisst T48, liesen
begrënnen begrënnt - - huet begrënnt T61, schaffen
begrenzen, sech begrenzt sech - - huet sech begrenzt T67, sëtzen
sech begrenzen begrenzt sech - - huet sech begrenzt T67, sëtzen
begruewen begrueft / begrieft - - huet begruewen T30, gruewen
behaapten behaapt (sech) - - huet (sech) behaapt T40, kaschten
behäerzegen behäerzegt - - huet behäerzegt T61, schaffen
behalen behält - behéil huet behalen / behal T32, halen
behandelen behandelt - - huet behandelt T61, schaffen
behellegen behellegt - - huet behellegt T61, schaffen
behënneren behënnert - - huet behënnert T61, schaffen
beherrschen beherrscht (sech) - - huet (sech) beherrscht T61, schaffen
behidden behitt - - huet behitt T62, schëdden
behiewen behieft - - huet behuewen T66, schreiwen
behuelen, sech behëlt sech - - huet sech beholl T36, huelen
sech behuelen behëlt sech - - huet sech beholl T36, huelen
beichten beicht - - huet gebeicht T40, kaschten
beidelen beidelt - - huet gebeidelt T61, schaffen
béien béit (sech) - - huet (sech) gebéit T41, knaen
beienanerbleiwen bleift beienaner blouf beienaner bléif beienaner ass beienanerbliwwen T15, bleiwen
beienanerhunn huet beienaner hat beienaner hätt beienaner huet beienanergehat T1, hunn
beienanerstoen steet beienaner stoung beienaner stéing beienaner huet beienanergestanen / beienanergestan T72, stoen
beieneebleiwen bleift beieneen blouf beieneen bléif beieneen ass beieneebliwwen T15, bleiwen
beieneekommen kënnt beieneen koum beieneen kéim beieneen ass beieneekomm T42, kommen
beieneenhunn huet beieneen hat beieneen hätt beieneen huet beieneegehat T1, hunn
beieneestoen steet beieneen stoung beieneen stéing beieneen huet beieneegestanen / beieneegestan T72, stoen
béissen béisst - - huet gebéisst T48, liesen
bekämpfen bekämpft - - huet bekämpft T61, schaffen
bekannt maachen mécht bekannt mouch bekannt méich bekannt huet bekannt gemaach / bekannt gemaacht T51, maachen
bekanntmaachen mécht bekannt mouch bekannt méich bekannt huet bekanntgemaach / bekanntgemaacht T51, maachen
bekäppen bekäppt - - huet bekäppt T61, schaffen
bekäschtegen bekäschtegt - - huet bekäschtegt T61, schaffen
bekatzen bekatzt - - huet bekatzt T67, sëtzen
bekéieren bekéiert (sech) - - huet (sech) bekéiert T56, probéieren
bekëmmeren, sech bekëmmert sech - - huet sech bekëmmert T61, schaffen
sech bekëmmeren bekëmmert sech - - huet sech bekëmmert T61, schaffen
bekennen bekennt (sech) - - huet (sech) bekannt T61, schaffen
beklauen beklaut - - huet beklaut T41, knaen
bekloen beklot (sech) - - huet (sech) beklot T41, knaen
bekommen bekënnt bekoum bekéim ass bekomm T42, kommen
bekräftegen bekräftegt - - huet bekräftegt T61, schaffen
bekrichen, sech bekricht sech - - huet sech bekricht T61, schaffen
sech bekrichen bekricht sech - - huet sech bekricht T61, schaffen
bekucken bekuckt (sech) - - huet (sech) bekuckt T61, schaffen
belaaschten belaascht - - huet belaascht T40, kaschten
belafen, sech beleeft sech - - huet sech belaf T44, lafen
sech belafen beleeft sech - - huet sech belaf T44, lafen
belageren belagert - - huet belagert T61, schaffen
belästegen belästegt - - huet belästegt T61, schaffen
belaueren belauert - - huet belauert T61, schaffen
beleedegen beleedegt - - huet beleedegt T61, schaffen
beleeën beleet - - huet beluecht T46, leeën
beleeëren beleeërt - - huet beleeërt T61, schaffen
beleidegen beleidegt - - huet beleidegt T61, schaffen
beléien belitt - - huet belunn T82, zéien
beléieren beléiert - - huet beléiert T56, probéieren
beliewen belieft - - huet belieft T66, schreiwen
beliichten beliicht - - huet beliicht T40, kaschten
beliwweren beliwwert - - huet beliwwert T61, schaffen
beloossen beléisst - beléiss huet belooss T50, loossen
belounen belount - - huet belount T61, schaffen
bemängelen bemängelt - - huet bemängelt T61, schaffen
bematleeden bematleet - - huet bematleet T45, leeden
beméien beméit (sech) - - huet (sech) beméit T41, knaen
bemierken bemierkt - - huet bemierkt T61, schaffen
bemokelen bemokelt - - huet bemokelt T61, schaffen
bemolen bemoolt - - huet bemoolt T52, molen
beneiden beneit - - huet beneit T45, leeden
benennen benennt - - huet benannt T61, schaffen
bengelen bengelt - - huet gebengelt T61, schaffen
benodeelegen benodeelegt - - huet benodeelegt T61, schaffen
benoriichtegen benoriichtegt - - huet benoriichtegt T61, schaffen
benotzen benotzt - - huet benotzt T67, sëtzen
beobachten beobacht - - huet beobacht T40, kaschten
beonrouegen beonrouegt - - huet beonrouegt T61, schaffen
beootmen beotemt - - huet beotemt T53, ootmen
beoptragen beoptraagt - - huet beoptraagt T52, molen
bepissen bepisst - - huet bepisst T48, liesen
beräicheren beräichert (sech) - - huet (sech) beräichert T61, schaffen
berappen berappt - - huet berappt T61, schaffen
berechnen berechent - - huet berechent T21, dréchnen
berécksiichtegen berécksiichtegt - - huet berécksiichtegt T61, schaffen
bereeterklären, sech erkläert sech bereet - - huet sech bereeterkläert T22, erklären
sech bereeterklären erkläert sech bereet - - huet sech bereeterkläert T22, erklären
bereethalen hält bereet houl bereet héil bereet huet bereetgehalen / bereetgehal T32, halen
bereetstoen steet bereet stoung bereet stéing bereet huet bereetgestanen / bereetgestan T72, stoen
bereien bereit - - huet bereit T41, knaen
beréieren beréiert - - huet beréiert T56, probéieren
berengegen berengegt - - huet berengegt T61, schaffen
berichten bericht - - huet bericht T40, kaschten
beriselen beriselt - - huet beriselt T61, schaffen
beroden beréit (sech) - - huet (sech) beroden T58, roden
berouegen berouegt (sech) - - huet (sech) berouegt T61, schaffen
berouen berout - - huet berout T41, knaen
berücksichtegen berücksichtegt - - huet berücksichtegt T61, schaffen
beruffen, sech berifft sech - - huet sech beruff T59, ruffen
sech beruffen berifft sech - - huet sech beruff T59, ruffen
besabbelen besabbelt - - huet besabbelt T61, schaffen
besaufen, sech besëft / besäift sech - - huet sech besoff T60, saufen
sech besaufen besëft / besäift sech - - huet sech besoff T60, saufen
beschafen beschaaft - - huet beschaaft T52, molen
beschäftegen beschäftegt (sech) - - huet (sech) beschäftegt T61, schaffen
beschäissen beschäisst - - huet beschass T48, liesen
bescheinegen bescheinegt - - huet bescheinegt T61, schaffen
beschëllegen beschëllegt - - huet beschëllegt T61, schaffen
beschiedegen beschiedegt - - huet beschiedegt T61, schaffen
beschlagnamen beschlagnaamt - - huet beschlagnaamt T52, molen
beschléissen beschléisst - - huet beschloss T48, liesen
beschleunegen beschleunegt - - huet beschleunegt T61, schaffen
beschloen beschléit - - huet beschloen T63, schloen
beschmieren beschmiert - - huet beschmiert T61, schaffen
beschmotzen beschmotzt - - huet beschmotzt T67, sëtzen
beschneiden beschneit - - huet beschnidden T45, leeden
beschnupperen beschnuppert - - huet beschnuppert T61, schaffen
beschränken, sech beschränkt sech - - huet sech beschränkt T61, schaffen
sech beschränken beschränkt sech - - huet sech beschränkt T61, schaffen
beschrëften beschrëft - - huet beschrëft T40, kaschten
beschreiwen beschreift - - huet beschriwwen T66, schreiwen
beschwätzen beschwätzt - - huet beschwat T67, sëtzen
beschwéieren, sech beschwéiert sech - - huet sech beschwéiert T56, probéieren
sech beschwéieren beschwéiert sech - - huet sech beschwéiert T56, probéieren
beschwindelen beschwindelt - - huet beschwindelt T61, schaffen
beseechen beseecht - - huet beseecht T61, schaffen
bëselen bëselt - - ass gebëselt T61, schaffen
besënnen, sech besënnt sech - - huet sech besënnt T61, schaffen
sech besënnen besënnt sech - - huet sech besënnt T61, schaffen
besetzen besetzt - - huet besat T67, sëtzen
besichen besicht - - huet besicht T61, schaffen
besichtegen besichtegt - - huet besichtegt T61, schaffen
besprëtzen besprëtzt - - huet besprëtzt T67, sëtzen
bespriechen besprécht - - huet besprach T71, stiechen
besprutzen besprutzt - - huet besprutzt T67, sëtzen
besseren, sech bessert sech - - huet sech gebessert T61, schaffen
sech besseren bessert sech - - huet sech gebessert T61, schaffen
bestäerken bestäerkt - - huet bestäerkt T61, schaffen
bestätegen bestätegt - - huet bestätegt T61, schaffen
bestäuben bestäubt - - huet bestäubt T61, schaffen
besteieren besteiert - - huet besteiert T61, schaffen
bestellen bestellt - - huet bestallt T61, schaffen
bestëmmen bestëmmt - - huet bestëmmt T61, schaffen
bestiechen bestécht bestouch bestéich huet bestach T71, stiechen
bestielen bestielt - - huet bestuel T61, schaffen
bestoen besteet bestoung bestéing huet bestanen / bestan T72, stoen
bestralen bestraalt - - huet bestraalt T52, molen
bestreiden bestreit - - huet bestridden T45, leeden
bestrofen bestrooft - - huet bestrooft T52, molen
bestueden bestit (sech) - - huet (sech) bestuet T12, bestueden
besuddelen besuddelt - - huet besuddelt T61, schaffen
besuergen besuergt - - huet besuergt T61, schaffen
betitelen betitelt - - huet betitelt T61, schaffen
betonéieren betonéiert - - huet betonéiert T56, probéieren
betounen betount - - huet betount T61, schaffen
betreffen betrëfft - - huet betraff T75, treffen
betreien betreit - - huet betreit T41, knaen
betrieden betrëtt - - huet betrueden / betratt T76, trieden
betruechten betruecht - - huet betruecht T40, kaschten
bëtschelen bëtschelt - - huet gebëtschelt T61, schaffen
bëtzen bëtzt - - huet gebëtzt T67, sëtzen
beuechten beuecht - - huet beuecht T40, kaschten
beurteelen beurteelt - - huet beurteelt T61, schaffen
bevëlkeren bevëlkert - - huet bevëlkert T61, schaffen
bevirdeelegen bevirdeelegt - - huet bevirdeelegt T61, schaffen
bewaachen bewaacht - - huet bewaacht T61, schaffen
bewäerten bewäert - - huet bewäert T40, kaschten
bewältegen bewältegt - - huet bewältegt T61, schaffen
bewären, sech bewäert sech - - huet sech bewäert T22, erklären
sech bewären bewäert sech - - huet sech bewäert T22, erklären
beweegen beweegt (sech) - - huet (sech) beweegt T61, schaffen
beweisen beweist - - huet bewisen T48, liesen
bewëllegen bewëllegt - - huet bewëllegt T61, schaffen
bewerben, sech bewerbt sech - - huet sech beworben T61, schaffen
sech bewerben bewerbt sech - - huet sech beworben T61, schaffen
bewerfen bewërft / bewerft - - huet beworf T78, werfen
bewierken bewierkt - - huet bewierkt T61, schaffen
bewonneren bewonnert - - huet bewonnert T61, schaffen
bezeechnen bezeechent - - huet bezeechent T21, dréchnen
bezeien bezeit - - huet bezeit T41, knaen
bezéien bezitt (sech) - - huet (sech) bezunn T82, zéien
bezuelen bezilt - - huet bezuelt T13, bezuelen
bezwecken bezweckt - - huet bezweckt T61, schaffen
bezweifelen bezweifelt - - huet bezweifelt T61, schaffen
bezweiwelen bezweiwelt - - huet bezweiwelt T61, schaffen
bidden bitt (sech) - - huet (sech) gebueden T62, schëdden
biedelen biedelt - - huet gebiedelt T61, schaffen
bieden biet - - huet gebieden T45, leeden
bieden biet - - huet gebiet T45, leeden
bierelen bierelt - - huet gebierelt T61, schaffen
biergen biergt - - huet gebiergt T61, schaffen
biewen bieft - - huet gebieft T66, schreiwen
biichten biicht - - huet gebiicht T40, kaschten
biischten biischt - - huet gebiischt T40, kaschten
bilden bilt (sech) - - huet (sech) gebilt T45, leeden
billen billt - - huet gebillt T61, schaffen
bimmelen bimmelt - - huet gebimmelt T61, schaffen
bitzen bitzt - - huet gebitzt / gebutt T67, sëtzen
blaméieren blaméiert (sech) - - huet (sech) blaméiert T56, probéieren
blanchéieren blanchéiert - - huet blanchéiert T56, probéieren
blären bläert - - huet gebläert T22, erklären
blechen blecht - - huet geblecht T61, schaffen
bleechen bleecht - - huet gebleecht T61, schaffen
blëffen blëfft - - huet geblëfft T61, schaffen
bléien bléit / blitt - - huet gebléit / geblitt T14, bléien
bleiwen bleift blouf bléif ass bliwwen T15, bleiwen
blenden blent - - huet geblent T45, leeden
blénken blénkt - - huet geblénkt T61, schaffen
blennen blennt - - huet geblennt T61, schaffen
blënzelen blënzelt - - huet geblënzelt T61, schaffen
blesséieren blesséiert - - huet blesséiert T56, probéieren
blëtzen blëtzt - - huet geblëtzt T67, sëtzen
bliederen bliedert - - huet gebliedert / ass gebliedert T61, schaffen
blimmelen blimmelt - - huet geblimmelt T61, schaffen
blockéieren blockéiert - - huet blockéiert T56, probéieren
blocken blockt - - huet geblockt T61, schaffen
blomaachen mécht blo mouch blo méich blo huet blogemaach / blogemaacht T51, maachen
blosen bléist - - huet geblosen T16, blosen
bloussstellen stellt blouss - - huet bloussgestallt T61, schaffen
blubberen blubbert - - huet geblubbert T61, schaffen
bludden blutt - - huet geblutt T62, schëdden
bluffen blufft - - huet geblufft T61, schaffen
bockelen bockelt - - huet gebockelt / ass gebockelt T61, schaffen
bombardéieren bombardéiert - - huet bombardéiert T56, probéieren
bonzelen bonzelt - - ass gebonzelt T61, schaffen
boomen boomt - - huet geboomt T61, schaffen
boosteren boostert - - huet geboostert T61, schaffen
bootschen bootscht - - huet gebootscht T61, schaffen
botteren bottert - - huet gebottert T61, schaffen
botzen botzt - - huet gebotzt T67, sëtzen
boucléieren boucléiert - - huet boucléiert T56, probéieren
bougéieren bougéiert - - huet bougéiert T56, probéieren
bounen bount - - huet gebount T61, schaffen
bowlen bowlt - - huet gebowlt T61, schaffen
boxen boxt - - huet geboxt T17, boxen
boykottéieren boykottéiert - - huet boykottéiert T56, probéieren
braconéieren braconéiert - - huet braconéiert T56, probéieren
braddelen braddelt - - huet gebraddelt T61, schaffen
bradéieren bradéiert - - huet bradéiert T56, probéieren
bratschen bratscht - - huet gebratscht T61, schaffen
brätschen brätscht - - huet gebrätscht / ass gebrätscht T61, schaffen
brauchen brauch - bräicht huet gebraucht T18, brauchen
brauchen brauch - bräicht huet brauchen T18, brauchen
brauen braut - - huet gebraut T41, knaen
bréckelen bréckelt - - huet gebréckelt / ass gebréckelt T61, schaffen
breetmaachen, sech mécht sech breet mouch sech breet méich sech breet huet sech breetgemaach / breetgemaacht T51, maachen
sech breetmaachen mécht sech breet mouch sech breet méich sech breet huet sech breetgemaach / breetgemaacht T51, maachen
breetschloen schléit breet - - huet breetgeschloen T63, schloen
bréien bréit - - huet gebréit T41, knaen
brëllen brëllt - - huet gebrëllt T61, schaffen
bremsen bremst - - huet gebremst T48, liesen
bréngen bréngt - - huet bruecht T61, schaffen
brennen brennt - - huet gebrannt T61, schaffen
bretzen, sech bretzt sech - - huet sech gebretzt T67, sëtzen
sech bretzen bretzt sech - - huet sech gebretzt T67, sëtzen
bricoléieren bricoléiert - - huet bricoléiert T56, probéieren
briechen brécht - - huet gebrach / ass gebrach T71, stiechen
briederen briedert - - ass gebriedert T61, schaffen
briefen brieft - - huet gebrieft T61, schaffen
brigelen brigelt - - huet gebrigelt T61, schaffen
brochéieren brochéiert - - huet brochéiert T56, probéieren
brodéieren brodéiert - - huet brodéiert T56, probéieren
broden bréit - - huet gebroden T58, roden
broochleien läit brooch louch brooch léich brooch huet broochgeleeën T47, leien
broselen broselt - - huet gebroselt T61, schaffen
brucken bruckt - - huet gebruckt T61, schaffen
brueden bruet - - huet gebruet T45, leeden
brüskéieren brüskéiert - - huet brüskéiert T56, probéieren
brutaliséieren brutaliséiert - - huet brutaliséiert T56, probéieren
brutschelen brutschelt - - huet gebrutschelt T61, schaffen
brutschen brutscht - - huet gebrutscht T61, schaffen
brutzelen brutzelt - - huet gebrutzelt T61, schaffen
buchen bucht - - huet gebucht T61, schaffen
buddelen buddelt - - huet gebuddelt T61, schaffen
bueden buet (sech) - - huet (sech) gebuet T45, leeden
bueren buert - - huet gebuert T61, schaffen
bugséieren bugséiert - - huet bugséiert T56, probéieren
bummelen bummelt - - ass gebummelt T61, schaffen
buppen buppt - - huet gebuppt T61, schaffen
buschtawéieren buschtawéiert - - huet buschtawéiert T56, probéieren
C
cadréieren cadréiert - - huet cadréiert T56, probéieren
calculéieren calculéiert - - huet calculéiert T56, probéieren
caléieren caléiert - - huet caléiert T56, probéieren
calibréieren calibréiert - - huet calibréiert T56, probéieren
calméieren calméiert (sech) - - huet (sech) calméiert T56, probéieren
camoufléieren camoufléiert - - huet camoufléiert T56, probéieren
campéieren campéiert - - huet campéiert T56, probéieren
campen campt - - huet gecampt T61, schaffen
cancelen cancelt - - huet gecancelt T61, schaffen
captéieren captéiert - - huet captéiert T56, probéieren
caséieren caséiert - - huet caséiert T56, probéieren
catchen catcht - - huet gecatcht T61, schaffen
cernéieren cernéiert - - huet cernéiert T56, probéieren
certifiéieren certifiéiert - - huet certifiéiert T56, probéieren
chambréieren chambréiert - - huet chambréiert T56, probéieren
changéieren changéiert - - huet changéiert T56, probéieren
charakteriséieren charakteriséiert (sech) - - huet (sech) charakteriséiert T56, probéieren
chargéieren chargéiert - - huet chargéiert T56, probéieren
charméieren charméiert - - huet charméiert T56, probéieren
charteren chartert - - huet gechartert T61, schaffen
chatten chatt - - huet gechatt T40, kaschten
checken checkt - - huet gecheckt T61, schaffen
chiffréieren chiffréiert (sech) - - huet (sech) chiffréiert T56, probéieren
chillen chillt - - huet gechillt T61, schaffen
chloren chloort - - huet gechloort T54, opboren
chloroforméieren chloroforméiert - - huet chloroforméiert T56, probéieren
choreograféieren choreograféiert - - huet choreograféiert T56, probéieren
choreographéieren choreographéiert - - huet choreographéiert T56, probéieren
chroméieren chroméiert - - huet chroméiert T56, probéieren
chronometréieren chronometréiert - - huet chronometréiert T56, probéieren
cibléieren cibléiert - - huet cibléiert T56, probéieren
circuléieren circuléiert - - ass circuléiert T56, probéieren
clôturéieren clôturéiert - - huet clôturéiert T56, probéieren
coachen coacht - - huet gecoacht T61, schaffen
coaguléieren coaguléiert - - ass coaguléiert T56, probéieren
codéieren codéiert - - huet codéiert T56, probéieren
coexistéieren coexistéiert - - huet coexistéiert T56, probéieren
cofinanzéieren cofinanzéiert - - huet cofinanzéiert T56, probéieren
cohabitéieren cohabitéiert - - huet cohabitéiert T56, probéieren
coifféieren coifféiert - - huet coifféiert T56, probéieren
coïncidéieren coïncidéiert - - huet coïncidéiert T56, probéieren
collaboréieren collaboréiert - - huet collaboréiert T56, probéieren
colportéieren colportéiert - - huet colportéiert T56, probéieren
combinéieren combinéiert - - huet combinéiert T56, probéieren
commandéieren commandéiert - - huet commandéiert T56, probéieren
completéieren completéiert - - huet completéiert T56, probéieren
compriméieren compriméiert - - huet compriméiert T56, probéieren
comptabiliséieren comptabiliséiert - - huet comptabiliséiert T56, probéieren
concernéieren concernéiert - - huet concernéiert T56, probéieren
concertéieren, sech concertéiert sech - - huet sech concertéiert T56, probéieren
sech concertéieren concertéiert sech - - huet sech concertéiert T56, probéieren
conciliéieren conciliéiert - - huet conciliéiert T56, probéieren
concretiséieren concretiséiert (sech) - - huet (sech) concretiséiert T56, probéieren
concurrencéieren concurrencéiert - - huet concurrencéiert T56, probéieren
condamnéieren condamnéiert - - huet condamnéiert T56, probéieren
configuréieren configuréiert - - huet configuréiert T56, probéieren
confinéieren, sech confinéiert sech - - huet sech confinéiert T56, probéieren
sech confinéieren confinéiert sech - - huet sech confinéiert T56, probéieren
confirméieren confirméiert - - huet confirméiert T56, probéieren
confisquéieren confisquéiert - - huet confisquéiert T56, probéieren
confrontéieren confrontéiert - - huet confrontéiert T56, probéieren
conjuguéieren conjuguéiert - - huet conjuguéiert T56, probéieren
connectéieren connectéiert (sech) - - huet (sech) connectéiert T56, probéieren
consacréieren consacréiert - - huet consacréiert T56, probéieren
consecréieren consecréiert - - huet consecréiert T56, probéieren
conservéieren conservéiert - - huet conservéiert T56, probéieren
consideréieren consideréiert - - huet consideréiert T56, probéieren
consolidéieren consolidéiert - - huet consolidéiert T56, probéieren
consomméieren consomméiert - - huet consomméiert T56, probéieren
conspiréieren conspiréiert - - huet conspiréiert T56, probéieren
constatéieren constatéiert - - huet constatéiert T56, probéieren
constituéieren constituéiert - - huet constituéiert T56, probéieren
consultéieren consultéiert - - huet consultéiert T56, probéieren
contactéieren contactéiert - - huet contactéiert T56, probéieren
contaminéieren contaminéiert - - huet contaminéiert T56, probéieren
contestéieren contestéiert - - huet contestéiert T56, probéieren
contournéieren contournéiert - - huet contournéiert T56, probéieren
contribuéieren contribuéiert - - huet contribuéiert T56, probéieren
convergéieren convergéiert - - huet convergéiert T56, probéieren
convertéieren convertéiert - - huet convertéiert T56, probéieren
convoquéieren convoquéiert - - huet convoquéiert T56, probéieren
coordonéieren coordonéiert - - huet coordonéiert T56, probéieren
corrigéieren corrigéiert - - huet corrigéiert T56, probéieren
costuméieren costuméiert - - huet costuméiert T56, probéieren
cotéieren cotéiert - - huet cotéiert T56, probéieren
cotiséieren cotiséiert - - huet cotiséiert T56, probéieren
couvréieren couvréiert - - huet couvréiert T56, probéieren
crawlen crawlt - - huet gecrawlt / ass gecrawlt T61, schaffen
crispéieren, sech crispéiert sech - - huet sech crispéiert T56, probéieren
sech crispéieren crispéiert sech - - huet sech crispéiert T56, probéieren
crossen crosst - - ass gecrosst T48, liesen
culpabiliséieren culpabiliséiert - - huet culpabiliséiert T56, probéieren
cumuléieren cumuléiert - - huet cumuléiert T56, probéieren
D
daachen daacht - - huet gedaacht T61, schaffen
dabberen dabbert - - ass gedabbert T61, schaffen
dackelen dackelt - - ass gedackelt T61, schaffen
däerfen däerf duerft däerft / dierft huet däerfen T5, däerfen
däerfen däerf duerft däerft / dierft huet geduerft T5, däerfen
damen daamt - - huet gedaamt T52, molen
dämmen dämmt - - huet gedämmt T61, schaffen
dämpen dämpt - - huet gedämpt T61, schaffen
danken dankt - - huet gedankt T61, schaffen
danzen danzt - - huet gedanzt T67, sëtzen
datéieren datéiert - - huet datéiert T56, probéieren
dauchen daucht - - ass gedaucht / huet gedaucht T61, schaffen
daueren dauert - - huet gedauert T61, schaffen
dauschen dauscht - - huet gedauscht T61, schaffen
dealen dealt - - huet gedealt T61, schaffen
debattéieren debattéiert - - huet debattéiert T56, probéieren
debitéieren debitéiert - - huet debitéiert T56, probéieren
deblockéieren deblockéiert - - huet deblockéiert T56, probéieren
debosseléieren debosseléiert - - huet debosseléiert T56, probéieren
deboutéieren deboutéiert - - huet deboutéiert T56, probéieren
debrouilléieren, sech debrouilléiert sech - - huet sech debrouilléiert T56, probéieren
sech debrouilléieren debrouilléiert sech - - huet sech debrouilléiert T56, probéieren
decafeinéieren decafeinéiert - - huet decafeinéiert T56, probéieren
decapéieren decapéiert - - huet decapéiert T56, probéieren
dechargéieren dechargéiert - - huet dechargéiert T56, probéieren
decidéieren decidéiert (sech) - - huet (sech) decidéiert T56, probéieren
déckdinn deet déck doung déck déit / déing déck huet déckgedoen T20, doen
déckdoen deet déck doung déck déit / déing déck huet déckgedoen T20, doen
deckelen deckelt - - huet gedeckelt T61, schaffen
decken deckt (sech) - - huet (sech) gedeckt T61, schaffen
déckhalen hält déck houl déck héil déck huet déckgehalen / déckgehal T32, halen
décksen déckst - - huet gedéckst T48, liesen
declenchéieren declenchéiert - - huet declenchéiert T56, probéieren
deconéieren deconéiert - - huet deconéiert T56, probéieren
deconnectéieren deconnectéiert - - huet deconnectéiert T56, probéieren
decontaminéieren decontaminéiert - - huet decontaminéiert T56, probéieren
decouragéieren decouragéiert - - huet decouragéiert T56, probéieren
dedicasséieren dedicasséiert - - huet dedicasséiert T56, probéieren
dedommagéieren dedommagéiert - - huet dedommagéiert T56, probéieren
deduzéieren deduzéiert - - huet deduzéiert T56, probéieren
deefen deeft - - huet gedeeft T61, schaffen
deelen deelt (sech) - - huet (sech) gedeelt T61, schaffen
deelhuelen hëlt deel - héil deel huet deelgeholl T36, huelen
deenen deent - - huet gedeent T61, schaffen
deeskaléieren deeskaléiert - - huet deeskaléiert T56, probéieren
defiléieren defiléiert - - ass defiléiert T56, probéieren
definéieren definéiert - - huet definéiert T56, probéieren
deforméieren deforméiert (sech) - - huet (sech) deforméiert T56, probéieren
defouléieren, sech defouléiert sech - - huet sech defouléiert T56, probéieren
sech defouléieren defouléiert sech - - huet sech defouléiert T56, probéieren
degeneréieren degeneréiert - - ass degeneréiert T56, probéieren
degoûtéieren degoûtéiert - - huet degoûtéiert T56, probéieren
degradéieren degradéiert - - huet degradéiert T56, probéieren
degustéieren degustéiert - - huet degustéiert T56, probéieren
deichselen deichselt - - huet gedeichselt T61, schaffen
déiden déit - - huet gedéit T45, leeden
deinstalléieren deinstalléiert - - huet deinstalléiert T56, probéieren
deiten deit - - huet gedeit T40, kaschten
deklaméieren deklaméiert - - huet deklaméiert T56, probéieren
deklaréieren deklaréiert - - huet deklaréiert T56, probéieren
deklasséieren deklasséiert - - huet deklasséiert T56, probéieren
deklinéieren deklinéiert - - huet deklinéiert T56, probéieren
dekoréieren dekoréiert - - huet dekoréiert T56, probéieren
dekretéieren dekretéiert - - huet dekretéiert T56, probéieren
delegéieren delegéiert - - huet delegéiert T56, probéieren
deliberéieren deliberéiert - - huet deliberéiert T56, probéieren
demarréieren demarréiert - - huet demarréiert T56, probéieren
demaskéieren demaskéiert - - huet demaskéiert T56, probéieren
dementéieren dementéiert - - huet dementéiert T56, probéieren
demissionéieren demissionéiert - - huet demissionéiert T56, probéieren
demoléieren demoléiert - - huet demoléiert T56, probéieren
demonstréieren demonstréiert - - huet demonstréiert T56, probéieren
demontéieren demontéiert - - huet demontéiert T56, probéieren
demoraliséieren demoraliséiert - - huet demoraliséiert T56, probéieren
demotivéieren demotivéiert - - huet demotivéiert T56, probéieren
dëmpen dëmpt - - huet gedëmpt T61, schaffen
denaturéieren denaturéiert - - huet denaturéiert T56, probéieren
déngen déngt - - huet gedéngt T61, schaffen
denigréieren denigréiert - - huet denigréiert T56, probéieren
denken denkt duecht - huet geduecht T19, denken
denoncéieren denoncéiert - - huet denoncéiert T56, probéieren
dënsten dënst - - huet gedënst T40, kaschten
denunzéieren denunzéiert - - huet denunzéiert T56, probéieren
depanéieren depanéiert - - huet depanéiert T56, probéieren
depasséieren depasséiert - - huet depasséiert T56, probéieren
depenaliséieren depenaliséiert - - huet depenaliséiert T56, probéieren
depistéieren depistéiert - - huet depistéiert T56, probéieren
deplacéieren, sech deplacéiert sech - - huet sech deplacéiert T56, probéieren
sech deplacéieren deplacéiert sech - - huet sech deplacéiert T56, probéieren
deponéieren deponéiert - - huet deponéiert T56, probéieren
deportéieren deportéiert - - huet deportéiert T56, probéieren
deposéieren deposéiert - - huet deposéiert T56, probéieren
depriméieren depriméiert - - huet depriméiert T56, probéieren
derangéieren derangéiert - - huet derangéiert T56, probéieren
derbäiginn gëtt derbäi gouf derbäi géif derbäi huet derbäiginn T3, ginn
derbäihunn huet derbäi hat derbäi hätt derbäi huet derbäigehat T1, hunn
derbäikommen kënnt derbäi koum derbäi kéim derbäi ass derbäikomm T42, kommen
derbäimaachen mécht derbäi mouch derbäi méich derbäi huet derbäigemaach / derbäigemaacht T51, maachen
derduerchbäissen, sech bäisst sech derduerch - - huet sech derduerchgebass T48, liesen
sech derduerchbäissen bäisst sech derduerch - - huet sech derduerchgebass T48, liesen
derduerchgoen geet derduerch goung derduerch géing derduerch ass derduerchgaangen / derduerchgaang T29, goen
derduerchmaachen, sech mécht sech derduerch mouch sech derduerch méich sech derduerch huet sech derduerchgemaach / derduerchgemaacht T51, maachen
sech derduerchmaachen mécht sech derduerch mouch sech derduerch méich sech derduerch huet sech derduerchgemaach / derduerchgemaacht T51, maachen
dereguléieren dereguléiert - - huet dereguléiert T56, probéieren
dergéinthalen hält dergéint houl dergéint héil dergéint huet dergéintgehalen / dergéintgehal T32, halen
derhannerknéien, sech knéit sech derhanner - - huet sech derhannergeknéit T41, knaen
sech derhannerknéien knéit sech derhanner - - huet sech derhannergeknéit T41, knaen
derhannertknéien, sech knéit sech derhannert - - huet sech derhannertgeknéit T41, knaen
sech derhannertknéien knéit sech derhannert - - huet sech derhannertgeknéit T41, knaen
dernieftbehuelen, sech behëlt sech dernieft - - huet sech dernieftbeholl T36, huelen
sech dernieftbehuelen behëlt sech dernieft - - huet sech dernieftbeholl T36, huelen
dernieftgoen geet dernieft goung dernieft géing dernieft ass dernieftgaangen / dernieftgaang T29, goen
dernieftleien läit dernieft louch dernieft léich dernieft huet dernieftgeleeën T47, leien
derniewentbehuelen, sech behëlt sech derniewent - - huet sech derniewentbeholl T36, huelen
sech derniewentbehuelen behëlt sech derniewent - - huet sech derniewentbeholl T36, huelen
derniewentgoen geet derniewent goung derniewent géing derniewent ass derniewentgaangen / derniewentgaang T29, goen
derniewentleien läit derniewent louch derniewent léich derniewent huet derniewentgeleeën T47, leien
deroutéieren deroutéiert - - huet deroutéiert T56, probéieren
dertëschentfueren fiert dertëschent - - ass dertëschentgefuer T25, fueren
dertëschentgoen geet dertëschent goung dertëschent géing dertëschent ass dertëschentgaangen / dertëschentgaang T29, goen
dertëschentkommen kënnt dertëschent koum dertëschent kéim dertëschent ass dertëschentkomm T42, kommen
dertëschtfueren fiert dertëscht - - ass dertëschtgefuer T25, fueren
dertëschtgoen geet dertëscht goung dertëscht géing dertëscht ass dertëschtgaangen / dertëschtgaang T29, goen
dertëschtkommen kënnt dertëscht koum dertëscht kéim dertëscht ass dertëschtkomm T42, kommen
dervukommen kënnt dervun koum dervun kéim dervun ass dervukomm T42, kommen
dervumaachen, sech mécht sech dervun mouch sech dervun méich sech dervun huet sech dervugemaach / dervugemaacht T51, maachen
sech dervumaachen mécht sech dervun mouch sech dervun méich sech dervun huet sech dervugemaach / dervugemaacht T51, maachen
derwiddergoen geet derwidder goung derwidder géing derwidder ass derwiddergaangen / derwiddergaang T29, goen
derzougehéieren gehéiert derzou - - huet derzougehéiert T56, probéieren
desertéieren desertéiert - - ass desertéiert T56, probéieren
deseskaléieren deseskaléiert - - huet deseskaléiert T56, probéieren
deshydratéieren deshydratéiert - - ass deshydratéiert T56, probéieren
desinfizéieren desinfizéiert - - huet desinfizéiert T56, probéieren
desinstalléieren desinstalléiert - - huet desinstalléiert T56, probéieren
desodoriséieren desodoriséiert - - huet desodoriséiert T56, probéieren
destabiliséieren destabiliséiert - - huet destabiliséiert T56, probéieren
detachéieren detachéiert - - huet detachéiert T56, probéieren
detailléieren detailléiert - - huet detailléiert T56, probéieren
detektéieren detektéiert - - huet detektéiert T56, probéieren
detonéieren detonéiert - - huet detonéiert T56, probéieren
developpéieren developpéiert (sech) - - huet (sech) developpéiert T56, probéieren
deviéieren deviéiert - - huet deviéiert T56, probéieren
deziméieren deziméiert - - huet deziméiert T56, probéieren
diagnostizéieren diagnostizéiert - - huet diagnostizéiert T56, probéieren
dialogéieren dialogéiert - - huet dialogéiert T56, probéieren
dichten dicht - - huet gedicht T40, kaschten
dichtmaachen mécht dicht mouch dicht méich dicht huet dichtgemaach / dichtgemaacht T51, maachen
diebelen diebelt (sech) - - huet (sech) gediebelt T61, schaffen
diedegen diedegt - - huet gediedegt T61, schaffen
dierängelen dierängelt - - huet gedierängelt T61, schaffen
dierfen dierf duerft dierft huet dierfen T5, däerfen
dierfen dierf duerft dierft huet geduerft T5, däerfen
dierzen dierzt - - huet gedierzt T67, sëtzen
diffaméieren diffaméiert - - huet diffaméiert T56, probéieren
differenzéieren differenzéiert - - huet differenzéiert T56, probéieren
diffuséieren diffuséiert - - huet diffuséiert T56, probéieren
digitaliséieren digitaliséiert - - huet digitaliséiert T56, probéieren
diichten diicht - - huet gediicht T40, kaschten
diksen dikst - - huet gedikst T48, liesen
diktéieren diktéiert - - huet diktéiert T56, probéieren
dillen dillt - - huet gedillt T61, schaffen
dimmeren dimmert - - huet gedimmert T61, schaffen
dinn deet (sech) doung (sech) déit / déing (sech) huet (sech) gedoen T20, doen
dirigéieren dirigéiert (sech) - - huet (sech) dirigéiert T56, probéieren
diskreditéieren diskreditéiert (sech) - - huet (sech) diskreditéiert T56, probéieren
diskriminéieren diskriminéiert - - huet diskriminéiert T56, probéieren
diskutéieren diskutéiert - - huet diskutéiert T56, probéieren
dispenséieren dispenséiert - - huet dispenséiert T56, probéieren
disponéieren disponéiert - - huet disponéiert T56, probéieren
disposéieren disposéiert - - huet disposéiert T56, probéieren
disqualifizéieren disqualifizéiert (sech) - - huet (sech) disqualifizéiert T56, probéieren
distanzéieren, sech distanzéiert sech - - huet sech distanzéiert T56, probéieren
sech distanzéieren distanzéiert sech - - huet sech distanzéiert T56, probéieren
distilléieren distilléiert - - huet distilléiert T56, probéieren
distinguéieren distinguéiert - - huet distinguéiert T56, probéieren
disziplinéieren disziplinéiert - - huet disziplinéiert T56, probéieren
ditzen ditzt - - ass geditzt T67, sëtzen
diversifizéieren diversifizéiert - - huet diversifizéiert T56, probéieren
dividéieren dividéiert - - huet dividéiert T56, probéieren
divorcéieren divorcéiert - - huet divorcéiert T56, probéieren
dobehalen behält do - behéil do huet dobehalen / dobehal T32, halen
dobleiwen bleift do blouf do bléif do ass dobliwwen T15, bleiwen
doen deet (sech) doung (sech) déit / déing (sech) huet (sech) gedoen T20, doen
dohalen hält do houl do héil do huet dogehalen / dogehal T32, halen
doheembleiwen bleift doheem blouf doheem bléif doheem ass doheembliwwen T15, bleiwen
dohigoen geet dohin goung dohin géing dohin ass dohigaangen / dohigaang T29, goen
dohileeën leet dohin - - huet dohigeluecht T46, leeën
dohinhalen hält dohin houl dohin héil dohin huet dohigehalen / dohigehal T32, halen
dohistellen stellt dohin - - huet dohigestallt T61, schaffen
dokteren doktert - - huet gedoktert T61, schaffen
dokumentéieren dokumentéiert - - huet dokumentéiert T56, probéieren
dolmetschen dolmetscht - - huet gedolmetscht T61, schaffen
domiciliéieren domiciliéiert - - huet domiciliéiert T56, probéieren
dominéieren dominéiert - - huet dominéiert T56, probéieren
donneren donnert - - huet gedonnert / ass gedonnert T61, schaffen
doppen doppt (sech) - - huet (sech) gedoppt T61, schaffen
doséieren doséiert - - huet doséiert T56, probéieren
dösen dööst - - huet gedööst T65, schmusen
dotéieren dotéiert - - huet dotéiert T56, probéieren
doubléieren doubléiert - - huet doubléiert T56, probéieren
doutkräischen, sech kräischt sech dout - - huet sech doutgekrasch T61, schaffen
sech doutkräischen kräischt sech dout - - huet sech doutgekrasch T61, schaffen
doutlaachen, sech laacht sech dout - - huet sech doutgelaacht T61, schaffen
sech doutlaachen laacht sech dout - - huet sech doutgelaacht T61, schaffen
dout maachen mécht dout mouch dout méich dout huet dout gemaach / dout gemaacht T51, maachen
doutsaufen, sech sëft / säift sech dout - - huet sech doutgesoff T60, saufen
sech doutsaufen sëft / säift sech dout - - huet sech doutgesoff T60, saufen
doutschaffen, sech schafft sech dout - - huet sech doutgeschafft T61, schaffen
sech doutschaffen schafft sech dout - - huet sech doutgeschafft T61, schaffen
dout schloen schléit dout - - huet dout geschloen T63, schloen
doutschloen schléit dout - - huet doutgeschloen T63, schloen
dout trëppelen trëppelt dout - - huet dout getrëppelt T61, schaffen
downloaden downloat - - huet gedownloat / downgeloat T45, leeden
drafachen facht dran - - huet dragefacht T61, schaffen
dragéieren dragéiert - - huet dragéiert T56, probéieren
drainéieren drainéiert - - huet drainéiert T56, probéieren
drakucken kuckt dran - - huet dragekuckt T61, schaffen
dramatiséieren dramatiséiert - - huet dramatiséiert T56, probéieren
dramaulen mault dran - - huet dragemault T61, schaffen
drängelen drängelt - - huet gedrängelt T61, schaffen
drängen drängt - - huet gedrängt T61, schaffen
drangsaléieren drangsaléiert - - huet drangsaléiert T56, probéieren
dränken dränkt - - huet gedränkt T61, schaffen
drapéieren drapéiert - - huet drapéiert T56, probéieren
drarieden riet dran - - huet drageriet T45, leeden
draschloen schléit dran - - huet drageschloen T63, schloen
draschwätzen schwätzt dran - - huet drageschwat T67, sëtzen
dréchnen dréchent - - huet gedréchent / ass gedréchent T21, dréchnen
drécken dréckt (sech) - - huet (sech) gedréckt T61, schaffen
drécken dréckt - - huet gedréckt T61, schaffen
drecksen dreckst - - huet gedreckst T48, liesen
dreeën dreet - - huet gedreet T46, leeën
dreemen dreemt - - huet gedreemt T61, schaffen
dréien dréit (sech) - - huet (sech) gedréit T41, knaen
dréinen dréint (sech) - - huet (sech) gedréint T61, schaffen
dreiwen dreift - - huet gedriwwen T66, schreiwen
drénken drénkt - - huet gedronk T61, schaffen
drëpsen drëpst - - huet gedrëpst / ass gedrëpst T48, liesen
dreschen drescht - - huet gedresch T61, schaffen
dresséieren dresséiert - - huet dresséiert T56, probéieren
dretschen dretscht - - huet gedretscht T61, schaffen
dribbelen dribbelt - - huet gedribbelt T61, schaffen
driibsen driibst - - huet gedriibst T48, liesen
drillen drillt - - huet gedrillt T61, schaffen
droen dréit - - huet gedroen T63, schloen
droen drot - - huet gedrot T61, schaffen
drogéieren, sech drogéiert sech - - huet sech drogéiert T56, probéieren
sech drogéieren drogéiert sech - - huet sech drogéiert T56, probéieren
dropgoen geet drop goung drop géing drop ass dropgaangen / dropgaang T29, goen
drophunn huet drop hat drop hätt drop huet dropgehat T1, hunn
dropmaachen mécht (sech) drop mouch (sech) drop méich (sech) drop huet (sech) dropgemaach / dropgemaacht T51, maachen
drosselen drosselt - - huet gedrosselt T61, schaffen
druddelen druddelt - - huet gedruddelt T61, schaffen
druginn, sech gëtt sech drun gouf sech drun géif sech drun huet sech druginn T3, ginn
sech druginn gëtt sech drun gouf sech drun géif sech drun huet sech druginn T3, ginn
drukommen kënnt drun koum drun kéim drun ass drukomm T42, kommen
druloossen léisst drun - léiss drun huet drugelooss T50, loossen
drummen drummt - - huet gedrummt T61, schaffen
drunhalen, sech hält sech drun houl sech drun héil sech drun huet sech drugehalen / drugehal T32, halen
sech drunhalen hält sech drun houl sech drun héil sech drun huet sech drugehalen / drugehal T32, halen
drusetzen setzt drun - - huet drugesat T67, sëtzen
dubberen dubbert - - huet gedubbert T61, schaffen
dubléieren dubléiert - - huet dubléiert T56, probéieren
duckelen, sech duckelt sech - - huet sech geduckelt T61, schaffen
sech duckelen duckelt sech - - huet sech geduckelt T61, schaffen
ducken, sech duckt sech - - huet sech geduckt T61, schaffen
sech ducken duckt sech - - huet sech geduckt T61, schaffen
dudderen duddert - - huet geduddert T61, schaffen
duelléieren, sech duelléiert sech - - huet sech duelléiert T56, probéieren
sech duelléieren duelléiert sech - - huet sech duelléiert T56, probéieren
duerchbäissen bäisst duerch - - huet duerchgebass T48, liesen
duerchblécken bléckt duerch - - huet duerchgebléckt T61, schaffen
duerchbliederen bliedert duerch - - huet duerchgebliedert T61, schaffen
duerchboxen boxt (sech) duerch - - huet (sech) duerchgeboxt T17, boxen
duerchbriechen brécht duerch - - huet duerchgebrach T71, stiechen
duerchbriechen duerchbrécht - - huet duerchbrach T71, stiechen
duerchchecken checkt duerch - - huet duerchgecheckt T61, schaffen
duerchdenken duerchdenkt - - huet duerchduecht T19, denken
duerchdrécken dréckt duerch - - huet duerchgedréckt T61, schaffen
duerchdréien dréit duerch - - huet duerchgedréit / ass duerchgedréit T41, knaen
duerchdréinen dréint duerch - - huet duerchgedréint / ass duerchgedréint T61, schaffen
duercherneemaachen mécht duercherneen mouch duercherneen méich duercherneen huet duercherneegemaach / duercherneegemaacht T51, maachen
duercherneendrénken drénkt duercherneen - - huet duercherneegedronk T61, schaffen
duerchfalen fält duerch foul duerch féil duerch ass duerchgefall T32, halen
duerchfeieren feiert duerch - - huet duerchgefeiert T61, schaffen
duerchféieren féiert duerch - - huet duerchgeféiert / duerchgefouert T56, probéieren
duerchfueren fiert duerch - - ass duerchgefuer T25, fueren
duerchgeheien geheit / gehäit duerch - - huet duerchgeheit / duerchgehäit T26, geheien
duerchginn gëtt duerch gouf duerch géif duerch huet duerchginn T3, ginn
duerchgoen geet duerch goung duerch géing duerch ass duerchgaangen / duerchgaang T29, goen
duerchgräifen gräift duerch - - huet duerchgegraff T61, schaffen
duerchhalen hält duerch houl duerch héil duerch huet duerchgehalen / duerchgehal T32, halen
duerchhuelen hëlt duerch - héil duerch huet duerchgeholl T36, huelen
duerchkommen kënnt duerch koum duerch kéim duerch ass duerchkomm T42, kommen
duerchkucken kuckt duerch - - huet duerchgekuckt T61, schaffen
duerchkucken duerchkuckt - - huet duerchkuckt T61, schaffen
duerchliesen liest duerch - - huet duerchgelies T48, liesen
duerchliichten duerchliicht - - huet duerchliicht T40, kaschten
duerchloossen léisst duerch - léiss duerch huet duerchgelooss T50, loossen
duerchmaachen mécht duerch mouch duerch méich duerch huet duerchgemaach / duerchgemaacht T51, maachen
duerchpëtzen pëtzt duerch - - huet duerchgepëtzt T67, sëtzen
duerchschaffen schafft duerch - - huet duerchgeschafft T61, schaffen
duerchschloen schléit (sech) duerch - - huet (sech) duerchgeschloen T63, schloen
duerchschneiden schneit duerch - - huet duerchgeschnidden T45, leeden
duerchseeën seet duerch - - huet duerchgeseet T46, leeën
duerchsetzen setzt (sech) duerch - - huet (sech) duerchgesat T67, sëtzen
duerchsichen duerchsicht - - huet duerchsicht T61, schaffen
duerchsickeren sickert duerch - - ass duerchgesickert T61, schaffen
duerchstoen steet duerch stoung duerch stéing duerch huet duerchgestanen / duerchgestan T72, stoen
duerchsträichen sträicht duerch - - huet duerchgestrach T61, schaffen
duerchwullen, sech wullt sech duerch - - huet sech duerchgewullt T61, schaffen
sech duerchwullen wullt sech duerch - - huet sech duerchgewullt T61, schaffen
duerchwullen duerchwullt - - huet duerchwullt T61, schaffen
duerchzéien zitt duerch - - huet duerchgezunn T82, zéien
duerfen duerf duerft dierft huet duerfen T5, däerfen
duerfen duerf duerft dierft huet geduerft T5, däerfen
duerfueren fiert duer - - ass duergefuer T25, fueren
duergeheien geheit / gehäit duer - - huet duergeheit / duergehäit T26, geheien
duergoen geet duer goung duer géing duer ass duergaangen / duergaang T29, goen
duerhalen hält duer houl duer héil duer huet duergehalen / duergehal T32, halen
duerkommen kënnt duer koum duer kéim duer ass duerkomm T42, kommen
duerlafen leeft duer - - ass duergelaf T44, lafen
duerleeën leet duer - - huet duergeluecht T46, leeën
duermaachen mécht duer mouch duer méich duer huet duergemaach / duergemaacht T51, maachen
duerstellen stellt duer - - huet duergestallt T61, schaffen
dulden dult - - huet gedult T45, leeden
düngen düngt - - huet gedüngt T61, schaffen
dunken dunkt - - huet gedunkt T61, schaffen
dunnen dunnt - - huet gedunnt T61, schaffen
duschen duscht (sech) - - huet (sech) geduscht T61, schaffen
düsen düüst - - ass gedüüst T65, schmusen
duuschten duuscht - - huet geduuscht T40, kaschten
duzen duuzt - - huet geduuzt T43, krazen
dynamiséieren dynamiséiert - - huet dynamiséiert T56, probéieren
E
ecartéieren ecartéiert - - huet ecartéiert T56, probéieren
echangéieren echangéiert - - huet echangéiert T56, probéieren
editéieren editéiert - - huet editéiert T56, probéieren
eeëren eeërt - - ass gëeeërt T61, schaffen
eegnen, sech eegent sech - - huet sech gëeegent T21, dréchnen
sech eegnen eegent sech - - huet sech gëeegent T21, dréchnen
eekelen eekelt (sech) - - huet (sech) gëeekelt T61, schaffen
eelzen eelzt - - ass gëeelzt T67, sëtzen
eenegen, sech eenegt sech - - huet sech gëeenegt T61, schaffen
sech eenegen eenegt sech - - huet sech gëeenegt T61, schaffen
eeteren eetert - - huet gëeetert T61, schaffen
egaliséieren egaliséiert - - huet egaliséiert T56, probéieren
eichen eicht - - huet geeicht T61, schaffen
eidel drénken drénkt eidel - - huet eidel gedronk T61, schaffen
eidel iessen ësst eidel - éiss eidel huet eidel giess T37, iessen
eidel maachen mécht eidel mouch eidel méich eidel huet eidel gemaach / eidel gemaacht T51, maachen
eidel stoen steet eidel stoung eidel stéing eidel huet eidel gestanen / eidel gestan T72, stoen
éieren éiert - - huet geéiert T56, probéieren
ejakuléieren ejakuléiert - - huet ejakuléiert T56, probéieren
ekipéieren ekipéiert - - huet ekipéiert T56, probéieren
elaboréieren elaboréiert - - huet elaboréiert T56, probéieren
elektrifizéieren elektrifizéiert - - huet elektrifizéiert T56, probéieren
elektriséieren, sech elektriséiert sech - - huet sech elektriséiert T56, probéieren
sech elektriséieren elektriséiert sech - - huet sech elektriséiert T56, probéieren
eleng loossen léisst eleng - léiss eleng huet eleng gelooss T50, loossen
eliminéieren eliminéiert - - huet eliminéiert T56, probéieren
ëmaarmen ëmaarmt - - huet ëmaarmt T61, schaffen
ëmäerbelen ëmäerbelt - - huet ëmäerbelt T61, schaffen
ëmäermelen ëmäermelt - - huet ëmäermelt T61, schaffen
emailléieren emailléiert - - huet emailléiert T56, probéieren
ëmänneren ännert ëm - - huet ëmgeännert T61, schaffen
emanzipéieren, sech emanzipéiert sech - - huet sech emanzipéiert T56, probéieren
sech emanzipéieren emanzipéiert sech - - huet sech emanzipéiert T56, probéieren
ëmbauen baut ëm - - huet ëmgebaut T41, knaen
ëmbenennen benennt ëm - - huet ëmbenannt T61, schaffen
embêtéieren embêtéiert - - huet embêtéiert T56, probéieren
ëmbilden bilt ëm - - huet ëmgebilt T45, leeden
ëmbitzen bitzt ëm - - huet ëmgebitzt / ëmgebutt T67, sëtzen
ëmbliederen bliedert ëm - - huet ëmgebliedert T61, schaffen
ëmblosen bléist ëm - - huet ëmgeblosen T16, blosen
ëmbréngen bréngt (sech) ëm - - huet (sech) ëmbruecht T61, schaffen
ëmbuchen bucht ëm - - huet ëmgebucht T61, schaffen
ëmdeefen deeft ëm - - huet ëmgedeeft T61, schaffen
ëmdenken denkt ëm duecht ëm - huet ëmgeduecht T19, denken
ëmdëppen dëppt ëm - - huet ëmgedëppt T61, schaffen
ëmdinn deet ëm doung ëm déit / déing ëm huet ëmgedoen T20, doen
ëmdirigéieren dirigéiert ëm - - huet ëmdirigéiert T56, probéieren
ëmdisponéieren disponéiert ëm - - huet ëmdisponéiert T56, probéieren
ëmdoen deet ëm doung ëm déit / déing ëm huet ëmgedoen T20, doen
ëmdréien dréit (sech) ëm - - huet (sech) ëmgedréit T41, knaen
ëmdréinen dréint ëm - - huet ëmgedréint T61, schaffen
ëmfaassen ëmfaasst - - huet ëmfaasst T48, liesen
ëmfalen fält ëm foul ëm féil ëm ass ëmgefall T32, halen
ëmfëllen fëllt ëm - - huet ëmgefëllt T61, schaffen
ëmfonctionéieren fonctionéiert ëm - - huet ëmfonctionéiert T56, probéieren
ëmformuléieren formuléiert ëm - - huet ëmformuléiert T56, probéieren
ëmfroen, sech ëmfreet sech - - huet sech ëmfrot T24, froen
sech ëmfroen ëmfreet sech - - huet sech ëmfrot T24, froen
ëmfueren ëmfiert - - huet ëmfuer T25, fueren
ëmfunktionéieren funktionéiert ëm - - huet ëmfunktionéiert T56, probéieren
ëmgaachelen ëmgaachelt - - huet ëmgaachelt T61, schaffen
ëmgeheien geheit / gehäit ëm - - huet ëmgeheit / ëmgehäit T26, geheien
ëmgestalten gestalt ëm - - huet ëmgestalt T40, kaschten
ëmgoen ëmgeet ëmgoung ëmgéing huet ëmgaangen / ëmgaang T29, goen
ëmgoen geet ëm goung ëm géing ëm ass ëmgaangen / ëmgaang T29, goen
ëmgoen geet ëm goung ëm géing ëm ass ëmgaangen / ëmgaang T29, goen
ëmgruewen grueft / grieft ëm - - huet ëmgegruewen T30, gruewen
ëmhaen heet ëm - - huet ëmgehaen T31, haen
ëmhänken hänkt ëm houng ëm héing ëm huet ëmgehaangen / ëmgehaang T33, hänken
ëmhéieren, sech héiert sech ëm - - huet sech ëmgehéiert T56, probéieren
sech ëmhéieren héiert sech ëm - - huet sech ëmgehéiert T56, probéieren
ëmhunn huet ëm hat ëm hätt ëm huet ëmgehat T1, hunn
emigréieren emigréiert - - ass emigréiert T56, probéieren
ëmkippen kippt ëm - - huet ëmgekippt / ass ëmgekippt T61, schaffen
ëmklameren ëmklamert - - huet ëmklamert T61, schaffen
ëmklammen klëmmt ëm - - ass ëmgeklommen / ëmgeklomm T23, fannen
ëmklappen klappt ëm - - huet ëmgeklappt T61, schaffen
ëmknécken knéckt ëm - - huet ëmgeknéckt T61, schaffen
ëmknécksen knéckst ëm - - ass ëmgeknéckst T48, liesen
ëmkommen kënnt ëm koum ëm kéim ëm ass ëmkomm T42, kommen
ëmkrämpelen krämpelt ëm - - huet ëmgekrämpelt T61, schaffen
ëmkucken kuckt (sech) ëm - - huet (sech) ëmgekuckt T61, schaffen
ëmleeden leet ëm - - huet ëmgeleet T45, leeden
ëmleeën leet ëm - - huet ëmgeluecht T46, leeën
ëmleien läit ëm louch ëm léich ëm huet ëmgeleeën T47, leien
ëmlueden luet ëm - - huet ëmgelueden T45, leeden
ëmmellen mellt ëm - - huet ëmgemellt T61, schaffen
emmerdéieren emmerdéiert (sech) - - huet (sech) emmerdéiert T56, probéieren
ëmmodelen modelt ëm - - huet ëmgemodelt T61, schaffen
ëmorganiséieren organiséiert ëm - - huet ëmorganiséiert T56, probéieren
ëmpaken paakt / péckt / peekt ëm - - huet ëmgepaakt / ëmgepak T55, paken
empêchéieren empêchéiert - - huet empêchéiert T56, probéieren
empfänken empfänkt - - huet empfaangen / empfaang T61, schaffen
empfannen empfënnt - - huet empfonnt T23, fannen
empfeelen empfeelt - - huet empfuel T61, schaffen
empfielen empfielt - - huet empfuel T61, schaffen
ëmplanzen planzt ëm - - huet ëmgeplanzt T67, sëtzen
ëmplouen plout ëm - - huet ëmgeplout T41, knaen
ëmpolen poolt ëm - - huet ëmgepoolt T52, molen
emprisonéieren emprisonéiert - - huet emprisonéiert T56, probéieren
ëmprogramméieren programméiert ëm - - huet ëmprogramméiert T56, probéieren
ëmpuchen pucht ëm - - huet ëmgepucht T61, schaffen
ëmquartéieren quartéiert ëm - - huet ëmquartéiert T56, probéieren
ëmräissen räisst ëm - - huet ëmgerass T48, liesen
ëmräissen ëmräisst - - huet ëmrass T48, liesen
ëmrappen rappt ëm - - huet ëmgerappt T61, schaffen
ëmraumen raumt ëm - - huet ëmgeraumt T61, schaffen
ëmrechnen rechent ëm - - huet ëmgerechent T21, dréchnen
ëmrennen rennt ëm - - huet ëmgerannt T61, schaffen
ëmschaffen schafft ëm - - huet ëmgeschafft T61, schaffen
ëmschalten schalt ëm - - huet ëmgeschalt T40, kaschten
ëmschëdden schëtt ëm - - huet ëmgeschott T62, schëdden
ëmschloen schléit ëm - - huet ëmgeschloen / ass ëmgeschloen T63, schloen
ëmschmäissen schmäisst ëm - - huet ëmgeschmass T48, liesen
ëmschoulen schoult ëm - - huet ëmgeschoult T61, schaffen
ëmschreiwen ëmschreift - - huet ëmschriwwen T66, schreiwen
ëmschreiwen schreift ëm - - huet ëmgeschriwwen T66, schreiwen
ëmschwäermen ëmschwäermt - - huet ëmschwäermt T61, schaffen
ëmseeën seet ëm - - huet ëmgeseet T46, leeën
ëmsetzen setzt ëm - - huet ëmgesat T67, sëtzen
ëmsinn, sech ëmsäit sech - - huet sech ëmsinn T28, gesinn
sech ëmsinn ëmsäit sech - - huet sech ëmsinn T28, gesinn
ëmsprangen spréngt ëm - - ass ëmgesprongen / ëmgesprong T70, sprangen
ëmsteigen steigt ëm - - ass ëmgestigen T61, schaffen
ëmstellen ëmstellt - - huet ëmstallt T61, schaffen
ëmstellen stellt (sech) ëm - - huet (sech) ëmgestallt T61, schaffen
ëmstëmmen stëmmt ëm - - huet ëmgestëmmt T61, schaffen
ëmstoussen stéisst ëm - stéiss ëm huet ëmgestouss T73, stoussen
ëmstrukturéieren strukturéiert ëm - - huet ëmstrukturéiert T56, probéieren
ëmsuedelen suedelt ëm - - huet ëmgesuedelt T61, schaffen
ëmtauschen tauscht ëm - - huet ëmgetosch T61, schaffen
ëmtippen tippt ëm - - huet ëmgetippt T61, schaffen
ëmtrëllen trëllt ëm - - ass ëmgetrollt T61, schaffen
ëmverdeelen verdeelt ëm - - huet ëmverdeelt T61, schaffen
ëmwandelen wandelt ëm - - huet ëmgewandelt T61, schaffen
ëmwerfen wërft / werft ëm - - huet ëmgeworf T78, werfen
ëmwiesselen wiesselt ëm - - huet ëmgewiesselt T61, schaffen
ëmzéngelen ëmzéngelt - - huet ëmzéngelt T61, schaffen
encadréieren encadréiert - - huet encadréiert T56, probéieren
encodéieren encodéiert - - huet encodéiert T56, probéieren
encouragéieren encouragéiert - - huet encouragéiert T56, probéieren
endegen endegt - - huet geendegt T61, schaffen
endoctrinéieren endoctrinéiert - - huet endoctrinéiert T56, probéieren
endoktrinéieren endoktrinéiert - - huet endoktrinéiert T56, probéieren
engagéieren engagéiert (sech) - - huet (sech) engagéiert T56, probéieren
englobéieren englobéiert - - huet englobéiert T56, probéieren
ënnerbannen ënnerbënnt - - huet ënnerbonnen / ënnerbonn T23, fannen
ënnerbidden ënnerbitt - - huet ënnerbueden T62, schëdden
ënnerbotteren bottert ënner - - huet ënnergebottert T61, schaffen
ënnerbreeden ënnerbreet - - huet ënnerbreet T45, leeden
ënnerbréngen bréngt ënner - - huet ënnerbruecht T61, schaffen
ënnerbriechen ënnerbrécht - - huet ënnerbrach T71, stiechen
ënnerdauchen daucht ënner - - ass ënnergedaucht T61, schaffen
ënnerdeelen ënnerdeelt - - huet ënnerdeelt T61, schaffen
ënnerdrécken ënnerdréckt - - huet ënnerdréckt T61, schaffen
ënnerdreiwen ënnerdreift - - huet ënnerdriwwen T66, schreiwen
ënnerfuerderen ënnerfuerdert - - huet ënnerfuerdert T61, schaffen
ënnergoen geet ënner goung ënner géing ënner ass ënnergaangen / ënnergaang T29, goen
ënnergruewen ënnergrueft / ënnergrieft - - huet ënnergruewen T30, gruewen
ënnergruewen grueft / grieft ënner - - huet ënnergegruewen T30, gruewen
ënnerhalen ënnerhält (sech) - ënnerhéil (sech) huet (sech) ënnerhalen / ënnerhal T32, halen
ënnerhillegen ënnerhillegt - - huet ënnerhillegt T61, schaffen
ënnerhuelen ënnerhëlt - - huet ënnerholl T36, huelen
ënnerjubelen jubelt ënner - - huet ënnergejubelt T61, schaffen
ënnerkelleren ënnerkellert - - huet ënnerkellert T61, schaffen
ënnerkommen kënnt ënner koum ënner kéim ënner ass ënnerkomm T42, kommen
ënnerkréien kritt ënner krut ënner krit / kréich ënner huet ënnerkritt T4, kréien
ënnerlafen ënnerleeft - - ass ënnerlaf T44, lafen
ënnerleien ënnerläit ënnerlouch ënnerléich huet ënnerleeën T47, leien
ënnerloossen ënnerléisst - ënnerléiss huet ënnerlooss T50, loossen
ënnermaueren ënnermauert - - huet ënnermauert T61, schaffen
ënnerplouen plout ënner - - huet ënnergeplout T41, knaen
ënnerriichten ënnerriicht - - huet ënnerriicht T40, kaschten
ënnerschären schäert ënner - - huet ënnergeschäert T22, erklären
ënnerschätzen ënnerschätzt - - huet ënnerschat T67, sëtzen
ënnerscheeden ënnerscheet (sech) - - huet (sech) ënnerscheet T45, leeden
ënnerschloen ënnerschléit - - huet ënnerschloen T63, schloen
ënnerschreiwen ënnerschreift - - huet ënnerschriwwen T66, schreiwen
ënnersichen ënnersicht - - huet ënnersicht T61, schaffen
ënnerstellen ënnerstellt - - huet ënnerstallt T61, schaffen
ënnerstellen, sech stellt sech ënner - - huet sech ënnergestallt T61, schaffen
sech ënnerstellen stellt sech ënner - - huet sech ënnergestallt T61, schaffen
ënnerstëtzen ënnerstëtzt - - huet ënnerstëtzt T67, sëtzen
ënnerstoen ënnersteet (sech) ënnerstoung (sech) ënnerstéing (sech) huet (sech) ënnerstanen / ënnerstan T72, stoen
ënnersträichen ënnersträicht - - huet ënnerstrach T61, schaffen
ënnertauchen taucht ënner - - ass ënnergetaucht T61, schaffen
ënneruerdnen, sech uerdent sech ënner - - huet sech ënnergeuerdent T21, dréchnen
sech ënneruerdnen uerdent sech ënner - - huet sech ënnergeuerdent T21, dréchnen
ënnerwanderen ënnerwandert - - huet ënnerwandert T61, schaffen
ënnerwerfen ënnerwërft / ënnerwerft (sech) - - huet (sech) ënnerworf T78, werfen
enoncéieren enoncéiert - - huet enoncéiert T56, probéieren
enquêtéieren enquêtéiert - - huet enquêtéiert T56, probéieren
enregistréieren enregistréiert - - huet enregistréiert T56, probéieren
enseignéieren enseignéiert - - huet enseignéiert T56, probéieren
entaméieren entaméiert - - huet entaméiert T56, probéieren
entbannen entbënnt - - huet entbonnen / entbonn T23, fannen
entbieren entbiert - - huet entbiert T61, schaffen
entchloren entchloort - - huet entchloort T54, opboren
entdaachen entdaacht - - huet entdaacht T61, schaffen
entdecken entdeckt - - huet entdeckt T61, schaffen
entdeeën entdeet - - huet entdeet / ass entdeet T46, leeën
enteegnen enteegent - - huet enteegent T21, dréchnen
entfalen entfält entfoul entféil ass entfall T32, halen
entfalen, sech entfaalt sech - - huet sech entfaalt T52, molen
sech entfalen entfaalt sech - - huet sech entfaalt T52, molen
entféieren entféiert - - huet entféiert / entfouert T56, probéieren
entfueren entfiert - - ass entfuer T25, fueren
entgëften entgëft - - huet entgëft T40, kaschten
entgéintgoen geet entgéint goung entgéint géing entgéint ass entgéintgaangen / entgéintgaang T29, goen
entgéinthalen hält entgéint houl entgéint héil entgéint huet entgéintgehalen / entgéintgehal T32, halen
entgéinthuelen hëlt entgéint - héil entgéint huet entgéintgeholl T36, huelen
entgéintkommen kënnt entgéint koum entgéint kéim entgéint ass entgéintkomm T42, kommen
entgéintkucken kuckt entgéint - - huet entgéintgekuckt T61, schaffen
entgéintlafen leeft entgéint - - ass entgéintgelaf T44, lafen
entgéintwierken wierkt entgéint - - huet entgéintgewierkt T61, schaffen
entgleisen entgleist - - ass entgleist T48, liesen
entgoen entgeet entgoung entgéing ass entgaangen / entgaang T29, goen
enthalen, sech enthält sech - enthéil sech huet sech enthalen / enthal T32, halen
sech enthalen enthält sech - enthéil sech huet sech enthalen / enthal T32, halen
entierwen entierft - - huet entierft T66, schreiwen
entkalleken entkallekt - - huet entkallekt T61, schaffen
entkommen entkënnt entkoum entkéim ass entkomm T42, kommen
entlaaschten entlaascht - - huet entlaascht T40, kaschten
entlarven entlarvt - - huet entlarvt T61, schaffen
entlëften entlëft - - huet entlëft T40, kaschten
entloossen entléisst - entléiss huet entlooss T50, loossen
entmilitariséieren entmilitariséiert - - huet entmilitariséiert T56, probéieren
entnäipen entnäipt - - ass entnäipt T61, schaffen
entschäerfen entschäerft - - huet entschäerft T61, schaffen
entscheeden entscheet (sech) - - huet (sech) entscheet T45, leeden
entschëllegen entschëllegt (sech) - - huet (sech) entschëllegt T61, schaffen
entschiedegen entschiedegt - - huet entschiedegt T61, schaffen
entschlaken entschlaakt - - huet entschlaakt T52, molen
entschléissen, sech entschléisst sech - - huet sech entschloss T48, liesen
sech entschléissen entschléisst sech - - huet sech entschloss T48, liesen
entschlësselen entschlësselt - - huet entschlësselt T61, schaffen
entschlofen entschléift - - ass entschlof / huet entschlof T64, schlofen
entspanen entspaant (sech) - - huet (sech) entspaant T52, molen
entsprangen entspréngt - - ass entsprongen / entsprong T70, sprangen
entspriechen entsprécht - - huet entsprach T71, stiechen
entstellen entstellt - - huet entstallt T61, schaffen
entstoen entsteet entstoung entstéing ass entstanen / entstan T72, stoen
entsuergen entsuergt - - huet entsuergt T61, schaffen
enttäuschen enttäuscht - - huet enttäuscht T61, schaffen
enttompen enttompt - - ass enttompt T61, schaffen
entwäerten entwäert - - huet entwäert T40, kaschten
entwässeren entwässert - - huet entwässert T61, schaffen
entwéckelen entwéckelt (sech) - - huet (sech) entwéckelt T61, schaffen
entwerfen entwërft / entwerft - - huet entworf T78, werfen
entwëschen entwëscht - - ass entwëscht T61, schaffen
entwutschen entwutscht - - ass entwutscht T61, schaffen
entwutzen, sech entwutzt sech - - huet sech entwutzt T67, sëtzen
sech entwutzen entwutzt sech - - huet sech entwutzt T67, sëtzen
entzéien entzitt (sech) - - huet (sech) entzunn T82, zéien
entzifferen entziffert - - huet entziffert T61, schaffen
entzünden, sech entzünt sech - - huet sech entzünt T45, leeden
sech entzünden entzünt sech - - huet sech entzünt T45, leeden
envisagéieren envisagéiert - - huet envisagéiert T56, probéieren
epiléieren epiléiert - - huet epiléiert T56, probéieren
equilibréieren equilibréiert - - huet equilibréiert T56, probéieren
equipéieren equipéiert - - huet equipéiert T56, probéieren
erabréngen bréngt eran - - huet erabruecht T61, schaffen
erafalen fält eran foul eran féil eran ass eragefall T32, halen
erafeieren feiert eran - - huet eragefeiert T61, schaffen
eraféieren féiert eran - - huet erageféiert / eragefouert T56, probéieren
eraféieren féiert eran - - huet eragefouert T56, probéieren
erafléien flitt eran - - ass erageflunn T82, zéien
erafriessen frësst (sech) eran - fréiss (sech) eran huet (sech) eragefriess T37, iessen
erafueren fiert eran - - ass eragefuer T25, fueren
eragesinn gesäit eran gesouch eran geséich eran huet eragesinn T28, gesinn
eraginn gëtt eran gouf eran géif eran huet eraginn T3, ginn
eragoen geet eran goung eran géing eran ass eragaangen / eragaang T29, goen
eräiferen, sech eräifert sech - - huet sech eräifert T61, schaffen
sech eräiferen eräifert sech - - huet sech eräifert T61, schaffen
eraklammen klëmmt eran - - ass erageklommen / erageklomm T23, fannen
eraklappen klappt (sech) eran - - huet (sech) erageklappt T61, schaffen
eraknéien, sech knéit sech eran - - huet sech erageknéit T41, knaen
sech eraknéien knéit sech eran - - huet sech erageknéit T41, knaen
erakommen kënnt eran koum eran kéim eran ass erakomm T42, kommen
erakréien kritt eran krut eran krit / kréich eran huet erakritt T4, kréien
erakucken kuckt eran - - huet eragekuckt T61, schaffen
eralackelen lackelt eran - - huet eragelackelt T61, schaffen
eralafen leeft eran - - ass eragelaf T44, lafen
eraleeën leet eran - - huet erageluecht T46, leeën
eraloossen léisst eran - léiss eran huet eragelooss T50, loossen
eramarschéieren marschéiert eran - - ass eramarschéiert T56, probéieren
erandrécken dréckt (sech) eran - - huet (sech) eragedréckt T61, schaffen
erandreiwen dreift eran - - huet eragedriwwen T66, schreiwen
erandroen dréit eran - - huet eragedroen T63, schloen
eranhuelen hëlt eran - héil eran huet erageholl T36, huelen
eranhunn huet eran hat eran hätt eran huet eragehat T1, hunn
erantrëllen trëllt eran - - ass eragetrollt T61, schaffen
eranzéien zitt eran - - huet eragezunn T82, zéien
erapassen passt eran - - huet eragepasst T48, liesen
eraplatzen platzt eran - - ass erageplatzt T67, sëtzen
eraplënneren plënnert eran - - ass erageplënnert T61, schaffen
eraquëtschen quëtscht (sech) eran - - huet (sech) eragequëtscht T61, schaffen
eraréckelen réckelt eran - - huet erageréckelt / ass erageréckelt T61, schaffen
erareechen reecht eran - - huet eragereecht T61, schaffen
erareenen reent eran - - huet eragereent T61, schaffen
eraruffen rifft eran - - huet erageruff T59, ruffen
eraschécken schéckt eran - - huet erageschéckt T61, schaffen
eraschéngen schéngt eran - - huet erageschéngt T61, schaffen
eraschläichen, sech schläicht sech eran - - huet sech erageschlach / ass erageschlach T61, schaffen
sech eraschläichen schläicht sech eran - - huet sech erageschlach / ass erageschlach T61, schaffen
eraschleefen schleeft eran - - huet erageschleeft T61, schaffen
eraschloen schléit eran - - huet erageschloen T63, schloen
eraschmuggelen schmuggelt eran - - huet erageschmuggelt T61, schaffen
eraschneien schneit eran - - huet erageschneit / ass erageschneit T41, knaen
eraspadséieren spadséiert eran - - ass eraspadséiert T56, probéieren
erastellen stellt eran - - huet eragestallt T61, schaffen
erastiechen stécht eran stouch eran stéich eran huet eragestach T71, stiechen
erastiermen stiermt eran - - ass eragestiermt T61, schaffen
erastierzen stierzt eran - - ass eragestierzt T67, sëtzen
erastolzéieren stolzéiert eran - - ass erastolzéiert T56, probéieren
erastoussen stéisst eran - stéiss eran huet eragestouss T73, stoussen
erastrecken streckt eran - - huet eragestreckt T61, schaffen
erausbréngen bréngt eraus - - huet erausbruecht T61, schaffen
erausdämpen dämpt eraus - - huet erausgedämpt T61, schaffen
erausdrécken dréckt (sech) eraus - - huet (sech) erausgedréckt T61, schaffen
erausdréien dréit eraus - - huet erausgedréit T41, knaen
erausdréinen dréint eraus - - huet erausgedréint T61, schaffen
erausdreiwen dreift eraus - - huet erausgedriwwen T66, schreiwen
erausdroen dréit eraus - - huet erausgedroen T63, schloen
erauseekelen eekelt eraus - - huet erausgëeekelt T61, schaffen
erausfalen fält eraus foul eraus féil eraus ass erausgefall T32, halen
erausfannen fënnt eraus - - huet erausfonnt T23, fannen
erausféieren féiert eraus - - huet erausgeféiert / erausgefouert T56, probéieren
erausfëschen fëscht eraus - - huet erausgefëscht T61, schaffen
erausfilteren filtert eraus - - huet erausgefiltert T61, schaffen
erausfizen, sech fiizt sech eraus - - huet sech erausgefiizt T43, krazen
sech erausfizen fiizt sech eraus - - huet sech erausgefiizt T43, krazen
erausfléien flitt eraus - - ass erausgeflunn T82, zéien
erausfuerderen fuerdert eraus - - huet erausgefuerdert T61, schaffen
erausfueren fiert eraus - - ass erausgefuer T25, fueren
erausgeheien geheit / gehäit eraus - - huet erausgeheit / erausgehäit T26, geheien
erausgesinn gesäit eraus gesouch eraus geséich eraus huet erausgesinn T28, gesinn
erausgesinn gesäit eraus gesouch eraus geséich eraus huet erausgesinn T28, gesinn
erausginn gëtt eraus gouf eraus géif eraus huet erausginn T3, ginn
erausgoen geet eraus goung eraus géing eraus ass erausgaangen / erausgaang T29, goen
eraushalen hält (sech) eraus houl (sech) eraus héil (sech) eraus huet (sech) erausgehalen / erausgehal T32, halen
eraushänken hänkt eraus houng eraus héing eraus huet erausgehaangen / erausgehaang T33, hänken
eraushéieren héiert eraus - - huet eraushéieren / erausgehéiert T56, probéieren
eraushëllefen hëlleft eraus - - huet erausgehollef T61, schaffen
eraushuelen hëlt eraus - héil eraus huet erausgeholl T36, huelen
eraushunn huet eraus hat eraus hätt eraus huet erausgehat T1, hunn
erausjoen jeet / jot eraus - - huet erausgejot T38, joen
erauskéieren kéiert eraus - - huet erausgekéiert T56, probéieren
erauskieren kiert eraus - - huet erausgekiert T61, schaffen
erausklammen klëmmt eraus - - ass erausgeklommen / erausgeklomm T23, fannen
erauskommen kënnt eraus koum eraus kéim eraus ass erauskomm T42, kommen
erauskomplimentéieren komplimentéiert eraus - - huet erauskomplimentéiert T56, probéieren
erauskrauchen kraucht eraus - - ass erausgekroch T61, schaffen
erauskréien kritt eraus krut eraus krit / kréich eraus huet erauskritt T4, kréien
erauskucken kuckt eraus - - huet erausgekuckt T61, schaffen
erauslackelen lackelt eraus - - huet erausgelackelt T61, schaffen
erauslafen leeft eraus - - ass erausgelaf T44, lafen
erausleeën leet (sech) eraus - - huet (sech) erausgeluecht T46, leeën
erausliesen liest eraus - - huet erausgelies T48, liesen
erausloossen léisst eraus - léiss eraus huet erausgelooss T50, loossen
erausluussen luusst eraus - - huet erausgeluusst T48, liesen
erausmaachen mécht (sech) eraus mouch (sech) eraus méich (sech) eraus huet (sech) erausgemaach / erausgemaacht T51, maachen
erauspicken pickt eraus - - huet erausgepickt T61, schaffen
erausplécken pléckt eraus - - huet erausgepléckt T61, schaffen
erausplënneren plënnert eraus - - huet erausgeplënnert / ass erausgeplënnert T61, schaffen
erauspuchen pucht eraus - - huet erausgepucht T61, schaffen
erausräissen räisst eraus - - huet erausgerass T48, liesen
erausrappen rappt eraus - - huet erausgerappt T61, schaffen
erausréckelen réckelt eraus - - ass erausgeréckelt T61, schaffen
erausreechen reecht eraus - - huet erausgereecht T61, schaffen
erausrennen rennt eraus - - ass erausgerannt T61, schaffen
erausrëtschen rëtscht eraus - - ass erausgerëtscht T61, schaffen
erausrieden, sech riet sech eraus - - huet sech erausgeriet T45, leeden
sech erausrieden riet sech eraus - - huet sech erausgeriet T45, leeden
erausruffen rifft eraus - - huet erausgeruff T59, ruffen
erausrutschen rutscht eraus - - ass erausgerutscht T61, schaffen
erausschécken schéckt eraus - - huet erausgeschéckt T61, schaffen
erausschëdden schëtt eraus - - huet erausgeschott T62, schëdden
erausschéissen schéisst eraus - - ass erausgeschoss T48, liesen
erausschellen schellt eraus - - huet erausgeschellt T61, schaffen
erausschielen, sech schielt sech eraus - - huet sech erausgeschielt T61, schaffen
sech erausschielen schielt sech eraus - - huet sech erausgeschielt T61, schaffen
erausschleefen schleeft eraus - - huet erausgeschleeft T61, schaffen
erausschleideren schleidert eraus - - huet erausgeschleidert T61, schaffen
erausschloen schléit eraus - - huet erausgeschloen T63, schloen
erausschmaachen schmaacht eraus - - huet erausgeschmaacht T61, schaffen
erausschneiden schneit eraus - - huet erausgeschnidden T45, leeden
eraussichen sicht eraus - - huet erausgesicht T61, schaffen
erausspäizen späizt eraus - - huet erausgespaut T67, sëtzen
eraussprangen spréngt eraus - - ass erausgesprongen / erausgesprong T70, sprangen
erausspruddelen spruddelt eraus - - ass erausgespruddelt T61, schaffen
erausstellen stellt (sech) eraus - - huet (sech) erausgestallt T61, schaffen
erausstiechen stécht eraus stouch eraus stéich eraus huet erausgestach T71, stiechen
erausstiermen stiermt eraus - - ass erausgestiermt T61, schaffen
erausstierzen stierzt eraus - - ass erausgestierzt T67, sëtzen
erausstoen steet eraus stoung eraus stéing eraus huet erausgestanen / erausgestan T72, stoen
eraussträichen sträicht eraus - - huet erausgestrach T61, schaffen
erausstrecken streckt eraus - - huet erausgestreckt T61, schaffen
erausstrecken streckt eraus - - huet erausgestreckt T61, schaffen
erauswäschen wäscht eraus - - huet erausgewäsch T61, schaffen
erauswëllen wëllt / wëll eraus wollt eraus wéilt eraus huet erausgewollt T9, wëllen
erauswerfen wërft / werft eraus - - huet erausgeworf T78, werfen
erauswuessen wiisst eraus - - ass erausgewuess T81, wuessen
erauszéien zitt eraus - - huet erausgezunn T82, zéien
eraversetzen, sech versetzt sech eran - - huet sech eraversat T67, sëtzen
sech eraversetzen versetzt sech eran - - huet sech eraversat T67, sëtzen
erawëllen wëllt / wëll eran wollt eran wéilt eran huet eragewollt T9, wëllen
erbaarmen, sech erbaarmt sech - - huet sech erbaarmt T61, schaffen
sech erbaarmen erbaarmt sech - - huet sech erbaarmt T61, schaffen
erbäibeméien beméit erbäi - - huet erbäibeméit T41, knaen
erbäibréngen bréngt erbäi - - huet erbäibruecht T61, schaffen
erbäifléien flitt erbäi - - ass erbäigeflunn T82, zéien
erbäihuelen hëlt erbäi - héil erbäi huet erbäigeholl T36, huelen
erbäikommen kënnt erbäi koum erbäi kéim erbäi ass erbäikomm T42, kommen
erbäilackelen lackelt erbäi - - huet erbäigelackelt T61, schaffen
erbäiruffen rifft erbäi - - huet erbäigeruff T59, ruffen
erbäischafen schaaft erbäi - - huet erbäigeschaaft T52, molen
erbäischleefen schleeft erbäi - - huet erbäigeschleeft T61, schaffen
erbäizauberen zaubert erbäi - - huet erbäigezaubert T61, schaffen
erbäizéien zitt erbäi - - huet erbäigezunn T82, zéien
erblécken erbléckt - - huet erbléckt T61, schaffen
erblécksen erbléckst - - huet erbléckst T48, liesen
erblosen, sech erbléist sech - - huet sech erblosen T16, blosen
sech erblosen erbléist sech - - huet sech erblosen T16, blosen
erdappen erdappt - - huet erdappt T61, schaffen
erdiischteren erdiischtert - - ass erdiischtert T61, schaffen
erdränken erdränkt - - huet erdränkt T61, schaffen
erdrénken erdrénkt - - ass erdronk T61, schaffen
erdroen erdréit - - huet erdroen T63, schloen
erduerchgoen geet erduerch goung erduerch géing erduerch ass erduerchgaangen / erduerchgaang T29, goen
erëmäntweren äntwert erëm - - huet erëmgeäntwert T61, schaffen
erëmbaalgen baalgt erëm - - huet erëmgebaalgt T61, schaffen
erëmbaupsen baupst erëm - - huet erëmgebaupst T48, liesen
erëmbezuelen bezilt erëm - - huet erëmbezuelt T13, bezuelen
erëmbréngen bréngt erëm - - huet erëmbruecht T61, schaffen
erëmdokteren doktert erëm - - huet erëmgedoktert T61, schaffen
erëmdreiwen, sech dreift sech erëm - - huet sech erëmgedriwwen T66, schreiwen
sech erëmdreiwen dreift sech erëm - - huet sech erëmgedriwwen T66, schreiwen
erëmerkennen erkennt erëm - - huet erëmerkannt T61, schaffen
erëmerzielen erzielt erëm - - huet erëmerzielt T61, schaffen
erëmfannen fënnt (sech) erëm - - huet (sech) erëmfonnt T23, fannen
erëmfroen freet erëm - - huet erëmgefrot T24, froen
erëmfuerderen fuerdert erëm - - huet erëmgefuerdert T61, schaffen
erëmgesinn gesäit erëm gesouch erëm geséich erëm huet erëmgesinn T28, gesinn
erëmgewannen gewënnt erëm - - huet erëmgewonnen / erëmgewonn T23, fannen
erëmginn gëtt erëm gouf erëm géif erëm huet erëmginn T3, ginn
erëmgoen geet erëm goung erëm géing erëm ass erëmgaangen / erëmgaang T29, goen
erëmhänken hänkt erëm houng erëm héing erëm huet erëmgehaangen / erëmgehaang T33, hänken
erëmhuelen hëlt erëm - héil erëm huet erëmgeholl T36, huelen
erëmhunn huet erëm hat erëm hätt erëm huet erëmgehat T1, hunn
erëmkafen keeft erëm - - huet erëmkaaft / erëmkaf T44, lafen
erëmkatzen katzt erëm - - huet erëmgekatzt T67, sëtzen
erëmkennen kennt erëm - - huet erëmkannt T61, schaffen
erëmklappen, sech klappt sech erëm - - huet sech erëmgeklappt T61, schaffen
sech erëmklappen klappt sech erëm - - huet sech erëmgeklappt T61, schaffen
erëmkommandéieren kommandéiert erëm - - huet erëmkommandéiert T56, probéieren
erëmkommen kënnt erëm koum erëm kéim erëm ass erëmkomm T42, kommen
erëmkréien kritt erëm krut erëm krit / kréich erëm huet erëmkritt T4, kréien
erëmkutschéieren kutschéiert erëm - - huet erëmkutschéiert / ass erëmkutschéiert T56, probéieren
erëmmaulen mault erëm - - huet erëmgemault T61, schaffen
erëmschalen schaalt erëm - - huet erëmgeschaalt T52, molen
erëmschécken schéckt erëm - - huet erëmgeschéckt T61, schaffen
erëmschloen schléit (sech) erëm - - huet (sech) erëmgeschloen T63, schloen
erëmschwätzen, sech schwätzt sech erëm - - huet sech erëmgeschwat T67, sëtzen
sech erëmschwätzen schwätzt sech erëm - - huet sech erëmgeschwat T67, sëtzen
erëmsichen sicht erëm - - huet erëmgesicht T61, schaffen
erëmsoen seet erëm sot erëm - huet erëmgesot T69, soen
erëmspigelen spigelt (sech) erëm - - huet (sech) erëmgespigelt T61, schaffen
erëmtrëllen trëllt erëm - - ass erëmgetrollt T61, schaffen
erëmwénken wénkt erëm - - huet erëmgewénkt / erëmgewonk T61, schaffen
erëmwielen wielt erëm - - huet erëmgewielt T61, schaffen
erënneren erënnert (sech) - - huet (sech) erënnert T61, schaffen
erfaassen erfaasst - - huet erfaasst T48, liesen
erfannen erfënnt - - huet erfonnt T23, fannen
erféieren erféiert (sech) - - huet (sech) erféiert / ass erféiert T56, probéieren
erfëllen erfëllt (sech) - - huet (sech) erfëllt T61, schaffen
erfollegen erfollegt - - ass erfollegt T61, schaffen
erfréieren erfréiert - - ass erfruer T56, probéieren
erfrëschen erfrëscht - - huet erfrëscht T61, schaffen
erfuerderen erfuerdert - - huet erfuerdert T61, schaffen
erfuerschen erfuerscht - - huet erfuerscht T61, schaffen
ergadderen ergaddert - - huet ergaddert T61, schaffen
ergänzen ergänzt (sech) - - huet (sech) ergänzt T67, sëtzen
ergatteren ergattert - - huet ergattert T61, schaffen
ergauneren ergaunert - - huet ergaunert T61, schaffen
erginn ergëtt (sech) ergouf (sech) ergéif (sech) huet (sech) erginn T3, ginn
ergoen ergeet ergoung ergéing ass ergaangen / ergaang T29, goen
ergräifen ergräift (sech) - - huet (sech) ergraff T61, schaffen
erhalen erhält - erhéil huet erhalen / erhal T32, halen
erhänken, sech erhänkt sech erhoung sech erhéing sech huet sech erhaangen / erhaang T33, hänken
sech erhänken erhänkt sech erhoung sech erhéing sech huet sech erhaangen / erhaang T33, hänken
erhéieren erhéiert - - huet erhéiert T56, probéieren
erhéijen erhéicht - - huet erhéicht T35, héijen
erhéngeren erhéngert - - ass erhéngert T61, schaffen
erhoffen erhofft - - huet erhofft T61, schaffen
erhuelen, sech erhëlt sech - - huet sech erholl T36, huelen
sech erhuelen erhëlt sech - - huet sech erholl T36, huelen
eriwwerbréngen bréngt eriwwer - - huet eriwwerbruecht T61, schaffen
eriwwergoen geet eriwwer goung eriwwer géing eriwwer ass eriwwergaangen / eriwwergaang T29, goen
eriwwerhëllefen hëlleft eriwwer - - huet eriwwergehollef T61, schaffen
eriwwerhuelen hëlt eriwwer - héil eriwwer huet eriwwergeholl T36, huelen
eriwwerkommen kënnt eriwwer koum eriwwer kéim eriwwer ass eriwwerkomm T42, kommen
eriwwerkucken kuckt eriwwer - - huet eriwwergekuckt T61, schaffen
eriwwerlafen leeft eriwwer - - ass eriwwergelaf T44, lafen
eriwwerloossen léisst eriwwer - léiss eriwwer huet eriwwergelooss T50, loossen
eriwwerréckelen réckelt eriwwer - - huet eriwwergeréckelt / ass eriwwergeréckelt T61, schaffen
eriwwerreechen reecht eriwwer - - huet eriwwergereecht T61, schaffen
eriwwerschécken schéckt eriwwer - - huet eriwwergeschéckt T61, schaffen
eriwwerwénken wénkt eriwwer - - huet eriwwergewénkt / eriwwergewonk T61, schaffen
erkalen erkaalt (sech) - - huet (sech) erkaalt / ass erkaalt T52, molen
erkämpfen erkämpft - - huet erkämpft T61, schaffen
erkennen erkennt - - huet erkannt T61, schaffen
erklären erkläert (sech) - - huet (sech) erkläert